Πέμπτη 10 Ιουνίου 1999

Συλλογική σύμβαση 1999-2000 (τροποποίηση 1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Για τη συμπλήρωση και τροποποίηση της από 10-6-99 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ) σήμερα την 11-6-99 οι υπογεγραμμένοι:

α. Αφενός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος του Οργανισμού,

β. Αφετέρου ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΗΣ Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ,

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του νόμου 1876/90 για τη σύναψη και την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) συμφώνησαν να συμπληρωθεί – τροποποιηθεί η από 10-6-99 Ε.Σ.Σ.Ε. ως εξής:

1. Η προβλεπόμενη άδεια με αποδοχές που χορηγήθηκε με τον όρο 28 της από 10-9-96 Ε.Σ.Σ.Ε στο προσωπικό που εργάζεται μπροστά σε οθόνες απεικόνισης επεκτείνεται από 1-7-99 και στο προσωπικό που εργάζεται συνεχώς και κατά πλήρες ωράριο στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (1502, 155 και 158) του Συγκροτήματος Τηλεγραφικών Ανταποκρίσεων και Ναυτιλιακών Επικοινωνιών.
2. Η άδεια απουσίας 22 εργασίμων ημερών, που χορηγείται στο προσωπικό που πάσχει ή έχει παιδί που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος, είναι όλη με αποδοχές.
3. Το υπηρετούν κατά την υπογραφή της παρούσας έκτακτο προσωπικό πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου δύναται, κατόπιν αιτήσεώς του, που θα υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της παρούσας και μετά από πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων του περί ουσιαστικής καταλληλότητάς του να δοκιμοποιηθεί με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ. Το προσωπικό αυτό εντάσσεται και εξελίσσεται μισθολογικά σύμφωνα με τον όρο 4 της από 10-6-99 Ε.Σ.Σ.Ε. Λεπτομέρειες θα καθοριστούν με εγκύκλιο.
4. α. Το δεύτερο μη αριθμημένο εδάφιο του όρου 7 της από 10-6-99 Ε.Σ.Σ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσοστό του οικογενειακού επιδόματος ανέρχεται σε 9% για το 3ο παιδί και σε 15% για το 4ο παιδί και άνω».
β. Το δεύτερο μη αριθμημένο εδάφιο του όρου 12 της από 10-6-99 Ε.Σ.Σ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους Προϊσταμένους των παρακάτω Υπηρεσιακών Λειτουργιών καταβάλλονται από 1-7-99 τα έξοδα κίνησης και παράστασης Προϊσταμένου, σε ποσοστό υπολογιζόμενο στο ποσό που αντιστοιχεί στη 17η μισθολογική βαθμίδα της Κατηγορίας Εξειδικευμένου Προσωπικού με Διδακτορικό δίπλωμα, προσαυξημένο με το μεγαλύτερο ποσοστό χρονοεπιδόματος, ως ακολούθως:..»
5. Το προσωπικό του κλάδου Εξειδικευμένου Προσωπικό διέπεται από τη διάταξη του εδαφίου β της παραγράφου Γ1 του άρθρου 12 του Γ.Κ.Π. - ΟΤΕ.
6. Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται ως μόνιμο ή δόκιμο από 10-6-99 έως 30-11-2000 διαμορφώνονται σύμφωνα με τον όρο 10 της από 10-6-99 Ε.Σ.Σ.Ε. ως εάν αυτό είχε ενταχθεί αρχικά στο προϊσχύον μισθολόγιο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-Ο.Τ.Ε.ΓΕΩΡ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ε. ΑΝΕΣΤΗΣ Κ. ΚΑΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΟΜΕ-ΟΤΕ

 

blogger templates | Make Money Online