Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Επιτροπή κατά του Αξιολόγιου

.
Σε απάντηση ερωτήματος συναδέλφων που μας τέθηκε σχετικά με το αξιολόγιο απαντάμε . Δεν συμμετέχουμε στην διαδικασία, την καταγγέλουμε και καταθέτουμε αντί του αξιολογίου το πατακάτω υπόμνημα . Ζητάμε μάλιστα και αριθμό Πρωτοκόλλου .


Π Ρ Ο Σ:

1) Τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΤΕ

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο του Οργανισμού
( Μέσω των Ιεραρχικά Προϊσταμένων )


Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Με την υπ’ αριθμ. 439/46/15.11.2007 εγκύκλιο του κ. Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και της Διεύθυνσης ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού υλοποιείται σύστημα αξιολόγησης προσωπικού με κύριο χαρακτηριστικό του το μονομερή καθορισμό από τον εργοδότη, τον ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων και την σύνδεση του αποτελέσματος της αξιολόγησης με το μισθό, κατά παράβαση των ισχυουσών ΣΣΕ. Το παραπάνω σύστημα αξιολόγησης έχει συναντήσει την καθολική αντίδραση των εργαζομένων, των πρωτοβάθμιων σωματείων τους, καθώς και της ΟΜΕ-ΟΤΕ που δίκαια αμφισβητούν την νομιμότητα και τη συνταγματικότητα του νόμου βάσει του οποίου προέκυψε ο νέος ΓΚΠ ( ).
Επίσης σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο καλείται κάθε εργαζόμενος σε διενέργεια αυτοαξιολόγησης πριν την συνέντευξη, η οποία προβλέπεται να διενεργείται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους και να αφορά ολόκληρο το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Στη διαδικασία αυτή της αυτοαξιολόγησης εκφράζουμε την διαφωνία μας, πέρα από την συνολική αντίθεση μας με το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης για όσα παραπάνω αναφέραμε και για τους ακόλουθους επιπλέον λόγους :

1) H υποχρέωση αξιολόγησης και «αυτοαξιολόγησης» είναι προφανές ότι βρίσκεται σε πρόδηλη αντίθεση με τις αρχές της αξιοπρέπειας και του σεβασμού της προσωπικότητας μας. Μας ζητείται η σύμπραξη στη μετατροπή μας σε εμπορεύματα, των οποίων θα πρέπει να διαβεβαιώνεται περιοδικά η «διασφάλιση ποιότητας», καθιερώνει τον ανταγωνισμό και αναπτύσσει στο έπακρο την διχόνοια και την σύγκρουση μεταξύ των εργαζομένων.

2) Τόσο στις συμβατικές όσο και στις νόμιμες πηγές διαμόρφωσης των υποχρεώσεων μας στα πλαίσια της εργασιακής μας σχέσης με τον ΟΤΕ δεν έχουμε αναλάβει καμία υποχρέωση διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. Συνεπώς δεν έχετε δικαίωμα να μας τη ζητάτε.

3) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να σέβεται την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα των εργαζομένων, τυχόν δε αξιολόγηση την οποία αξιώνει να διενεργεί στα πλαίσια της διευθυντικής και του εργοδοτικής θέσης του, δεν νομιμοποιεί άνευ ετέρου το δικαίωμά του να υποβάλλει τους εργαζομένους σε πράξεις οι οποίες είναι ασυμβίβαστες με την προσωπικότητα τους και θίγουν το βασικό πυρήνα, της προσωπικής τους ελευθερίας και εργασιακής τους υπόστασης.

4) Η διενέργεια αυτοαξιολόγησης δεν υπάγεται στα εργασιακά μας καθήκοντα όπως αυτά καθορίζονται από της συμβάσεις εργασίας μας, τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού ΟΤΕ, τις ΣΣΕ και τις λοιπές συλλογικές ρυθμίσεις και τις μέχρι τώρα εργασιακές συνήθειες στον ΟΤΕ.

5) Η απαίτηση της εταιρείας να καθορίζει σύστημα αξιολόγησης των εργαζόμενων δεν μπορεί να εκτείνεται σε καμία περίπτωση στη θέσπιση ρυθμίσεων αυθαίρετων και εκτός του πλαισίου των εργασιακών υποχρεώσεων, ιδίως δε να επιτάσσει την υποταγή στοιχειωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων στα συμφέροντα της εταιρείας, τα οποία ανάγει σε υπέρτατο αγαθό και κριτήριο.

6) Η υποχρεωτική υποβολή μας σε αξιολόγηση του εαυτού μας είναι αντίθετη στην ηθική αξίωση από την εργασία μας και συνιστά σοβαρή προσβολή της προσωπικότητας και αξιοπρέπειάς μας.

7) Η τυχόν, παρά τα προαναφερόμενα εμμονή σας στην «αυτοαξιολόγησή» μας συνιστά αυθαίρετη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας μας, δεδομένου ότι απαιτεί εκπλήρωση καθηκόντων τα οποία δεν έχουν αναληφθεί με συμβατικό τρόπο, ούτε επιβάλλονται με τον νόμο και συνεπώς ενέχει καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού εργοδοτικού σας δικαιώματος, αφού υπερβαίνει τα όρια που θέτει η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο οικονομικός και κοινωνικός σκοπός του.

Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ Λ Ο Γ Ο Υ Σ Α Υ Τ Ο Υ Σ

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμπληρώσουμε δελτία αυτοαξιολόγησης, ούτε με οποιονδήποτε τρόπο να συμβάλλουμε στην μετατροπή μας σε αντικείμενο ανταγωνισμού θεωρώντας το ως ελάχιστη προάσπιση της εργασιακής και όχι μόνο αξιοπρέπειας μας. Σας καλούμε να ανακαλέσετε άμεσα την παραπάνω εγκύκλιο.
.

 

blogger templates | Make Money Online