Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2001

Συλλογική σύμβαση 2001 (Τροποποίηση)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήμερα την 7-12-2001 οι υπογεγραμμένοι:
α. Αφενός ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΣΗΣ, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ,
ως εκπρόσωπος του Οργανισμού,
β. Αφετέρου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΗΣ, Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του νόμου 1876/90 για τη σύναψη
και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
(Ε.Σ.Σ.Ε.), συμφώνησαν τα παρακάτω :
1. Οι επιλεγέντες έπειτα από προκήρυξη Προϊστάμενοι θέσεων ευθύνης, που
κατέχουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας εσσε τη θέση για
την οποία έχουν επιλεγεί, θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους,
εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ΓΚΠ-
ΟΤΕ.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ΓΚΠ-ΟΤΕ
καταργείται.
3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 10 του ΓΚΠ-ΟΤΕ τροποποιείται ως εξής :
« Προκήρυξη θέσης ευθύνης την οποία κατέχει προσωπικό που επιλέχθηκε
κατά τα ανωτέρω, γίνεται οποτεδήποτε με απόφαση του Διευθύνοντα
Συμβούλου, ύστερα από εισήγηση των ιεραρχικά προϊσταμένων.
Ανάκληση προϊσταμένου, επιλεγέντος σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω
παραγράφων, από τη θέση που κατέχει, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος
γίνεται οποτεδήποτε με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου.»
4. Η παράγραφος 2 της από 7-3-2001 εσσε καταργείται.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας εσσε αρχίζει από την ημερομηνία της
υπογραφής της.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ
Ν. ΜΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.-OTE & ΠΡΟΕΔΡ. ΟΜΕ-ΟΤΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΟΜΕ-
ΟΤΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2001

Συλλογική Σύμβαση 2001-2002

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήμερα 25 - 6-2001 οι υπογεγραμμένοι:

α. Αφενός ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΣΗΣ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος του Οργανισμού,

β. Αφετέρου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΗΣ, Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ,

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του νόμου 1876/90 για τη σύναψη και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), συμφώνησαν τα παρακάτω:

1. Το ποσό της εισαγωγικής μισθολογικής βαθμίδας που προβλέπεται, κατά κατηγορία προσωπικού, από τον όρο 1 της, από 10-6-99, ΕΣΣΕ αναπροσαρμόζεται, από 1-6-2001, ως εξής:

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ……………………... 222.500 δρχ.
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) …………………… 253.500 »
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών (ΔΕ-ΔΟΜ) …... 257.500 »
» Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) ……………. 264.500 »
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ………………………. 295.000 »
» Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) …… 309.000 »
» Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) …… 337.000 »
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό δίπλωμα στάθμης MASTER ……………………………………...
350.500 »
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό δίπλωμα . 385.000 »

2. Η πρώτη περίοδος του όρου 7 της, από 10-6-99, ΕΣΣΕ αντικαθίσταται, από 1-6-2001, ως εξής:

« Τα διατηρούμενα ποσοστιαία επιδόματα υπολογίζονται στο ποσό των 185.000 δρχ., πλην του χρονοεπιδόματος που υπολογίζεται στη διανυόμενη μισθολογική βαθμίδα και του οικογενειακού επιδόματος που υπολογίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στην 4η μισθολογική βαθμίδα της ΥΕ κατηγορίας».

3. Η πρώτη περίοδος της παρ. ε του όρου 4 της, από 10-6-99, ΕΣΣΕ, αντικαθίσταται, από 1-6-2001, ως ακολούθως:

« Στην Κατηγορία ΤΕ εντάσσεται το προσωπικό με πτυχίο τριετούς ή τετραετούς Ανώτερης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθώς και το προσωπικό με πτυχίο διετών Σχολών που προβλέπονται από το άρθρο 7 ΚΕΦ. Β 1 Ι του προϊσχύσαντος Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ».

4. Η καταβολή των προκυπτουσών μισθολογικών διαφορών από τους ανωτέρω όρους θα γίνει σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, την 1-6-2001, την 1-12-2001, την 1-6-2002 και την 1-12-2002.
Διαφορές αποδοχών που προέκυψαν από την από 10-6-99 εσσε συμψηφίζονται με τις αποδοχές που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω όρων.
5. Το ποσοστό του οικογενειακού επιδόματος που προβλέπεται για το τρίτο παιδί από τον όρο 7 της, από 10-6-99, ΕΣΣΕ, όπως αντικαταστάθηκε από τον όρο 4 εδάφ. α΄ της, από 11-6-99, ΕΣΣΕ αυξάνεται, από 1-9-2001, σε 10%.

6. Η τελευταία περίοδος του όρου 6 της, από 10-6-99, ΕΣΣΕ καταργείται, από 1-9-2001. Στο Εξειδικευμένο Προσωπικό (Κλάδος Ε) δεν χορηγείται το επίδομα που προβλέπεται από τον όρο 5 παρ. 1 ζ της, από 14-3-85, ΕΣΣΕ.

7. Τα έξοδα «φύλαξης-φιλοξενίας» παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς που χορηγούνται στο προσωπικό του Οργανισμού όταν η μητέρα είναι εργαζόμενη με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καταβάλλονται, από 1-9-2001, και στην περίπτωση που η μητέρα εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας. Επίσης θα εξετασθεί η δυνατότητα της χορήγησης των ως άνω εξόδων και σε περιπτώσεις μη εργαζομένων μητέρων.
Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος όρου θα καθοριστούν με Εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντή Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

8. Το ποσό του ατομικού δανείου του όρου 12 της, από 17-12-92, ΕΣΣΕ, αναπροσαρμόζεται, από 1-9-2001, σε 700.000 δρχ. και, από 1-9-2002, σε 1.000.000 δρχ.
Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω δάνειο θα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που έχουν εξοφληθεί όλες οι δόσεις του προηγούμενου δανείου.

9. Η πρόσθετη αποζημίωση των τριών (3) μηνιαίων μισθών που χορηγούνται στο απολυόμενο προσωπικό σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε στην 2122/7-6-89 (θ. 33) συνεδρίαση του Δ.Σ.-ΟΤΕ, η οποία κατέστη όρος της, από 7-3-90, ΕΣΣΕ, αυξάνεται, από 2-1-2002, σε πέντε (5) μηνιαίους μισθούς. Διευκρινίζεται ότι στους ανωτέρω πέντε (5) μηνιαίους μισθούς δεν περιλαμβάνεται αναλογία υπερωριών, εξαιρεσίμων, νυχτερινών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων αμοιβών, οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις χορήγησής τους, δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές.

10. Η προσαύξηση (10%) που προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 20 του προϊσχύσαντος Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ, χορηγείται, από 1-9-2001, και στο προσωπικό του Οργανισμού που υπηρετούσε στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που ενεπλάκησαν με οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη χρονική περίοδο από 20 Ιουλίου 1974 έως 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς επίσης και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το έτος 1964 στην Τυληρία της Λευκωσίας και το έτος 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους, περίοδοι που έχουν χαρακτηριστεί πολεμικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2641/98. Λεπτομέρειες για τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του εν λόγω όρου θα καθοριστούν με εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντή Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

11. Ο όρος 22 της, από 10-5-96, ΕΣΣΕ τροποποιείται, από 1-9-2001, ως εξής:
« Χορηγείται πρόσθετη αμοιβή 2.000 δρχ. στους Ιατρούς Εργασίας για κάθε εξέταση-γνωμάτευση και μέχρι 200 εξετάσεις μηνιαίως (ακουομετρική, σπιρομετρική, για μολυβδίαση κλπ.) που ενεργούν στο προσωπικό του Οργανισμού, λόγω συνθηκών εργασίας του. Στους ελεγκτές ιατρούς για κάθε επίσκεψη-γνωμάτευση ελέγχου που πραγματοποιούν στο προσωπικό, και μέχρι 10 επισκέψεις ημερησίως, χορηγείται πρόσθετη αμοιβή 2.000 δρχ.

Επίσης χορηγείται πρόσθετη αμοιβή 20.000 δρχ. για κάθε ημέρα, και μέχρι 10 ημέρες μηνιαίως, που ο ιατρός παρέχει κατά πλήρες ωράριο εργασίας υπηρεσίες εφημερίας στον Οργανισμό.

Οι παραπάνω αμοιβές χορηγούνται με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορι- στούν με Εγκύκλιο της Διοίκησης».

12. Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται, από 1-11-2001, σε 10.000 δρχ. μηνιαίως και αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά κατά τα ισχύοντα.

13. Στο προσωπικό του Οργανισμού (Δόκιμο, μόνιμο και έκτακτο αορίστου χρόνου) που απασχολείται κατά πλήρες ωράριο εργασίας και έχει παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον, παρέχεται, από 1-9-2001, η δυνατότητα χρήσης μειωμένου ημερήσιου ωραρίου κατά δύο (2) ώρες, χωρίς αντίστοιχη περικοπή των αποδοχών του.
Επίσης μειώνεται, από την ίδια ημερομηνία, κατά δύο (2) ώρες το ημερήσιο ωράριο εργασίας του προσωπικού (Δόκιμο, μόνιμο και έκτακτο αορίστου χρόνου) που απασχολείται κατά πλήρες ωράριο εργασίας και πάσχει από μεσογειακή – δρεπανοκυτταρική – μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος όρου θα καθοριστούν με Εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντή Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.


14.Οι παρ. 2 και 3 του όρου Β της, από 18-10-95, ΕΣΣΕ τροποποιούνται ως εξής:

« 2. Συνδικαλιστικές οργανώσεις με 1501-5000 μέλη
Στον Πρόεδρο και στο Γενικό Γραμματέα για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους. Στον Αντιπρόεδρο και στον Ταμία πέντε (5) ημέρες το μήνα.
« 3. Συνδικαλιστικές οργανώσεις με 1001-1500 μέλη
Στον Πρόεδρο για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του. Στο Γενικό Γραμματέα δεκατέσσερις (14) ημέρες το μήνα και στον Ταμία πέντε (5)ημέρες το μήνα».

Επίσης, σε υπαλλήλους του Οργανισμού, που είναι Πρόεδροι ή Γραμματείς Εργατικών Κέντρων, χορηγείται συνδικαλιστική άδεια για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.

15.Το, από 12%, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας επεκτείνεται, από 1-9-2001, στο προσωπικό που εργάζεται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο εργασίας στους Κεντρικούς Κατανεμητές.
Οροι και προυποθέσεις χορήγησής του θα καθοριστούν με εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντή Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

16.Τα ποσά που χορηγούνται ως αποζημίωση ταμειακής διαχείρισης ορίζονται, από 1-9-2001, στις 25.000 δρχ. για την Α και Β Κατηγορία και στις 10.000 δρχ. για τη Γ Κατηγορία και αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά κατά τα ισχύοντα. Οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες στις οποίες χορηγείται η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της θα καθοριστούν με Εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντή Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

17.Το επίδομα επικίνδυνης εργασίας (25%) επεκτείνεται, από 1-9-2001 και στο προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο εργασίας στους ενισχυτές υψηλής ισχύος στα Κέντρα Δορυφορικών Επικοινωνιών. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησής του εν λόγω επιδόματος θα καθοριστούν με εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντή Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

18.Το επίδομα ειδικών συνθηκών διαβίωσης που χορηγήθηκε με την απόφαση που πάρθηκε στην, 2143/16-10-89 (θ. 9), συνεδρίαση του Δ.Σ.-ΟΤΕ, επεκτείνεται, από 1-9-2001, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, και στο προσωπικό που υπηρετεί στο Αλιβέρι Ευβοίας.

19.Η δεύτερη και τρίτη περίοδος του όρου 1 της, από 21-3-89, ΕΣΣΕ που ρυθμίζει το ωράριο εργασίας των εργαζομένων στο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, αντικαθίσταται από την ημερομηνία που θα καθοριστεί με απόφαση του Γενικού Δ/ντή Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, και πάντως όχι νωρίτερα από 1-9-2001, ως εξής:

« Ώρα προσέλευσης από 08:00 μέχρι 9:00. Ώρα αποχώρησης μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας των 7 ωρών και 40΄ λεπτών και ανάλογα με την ώρα προσέλευσης, ήτοι από 15:40΄ μέχρι 16:40΄».

20.Το προσωπικό που προσλήφθηκε σύμφωνα με την 421/Δ.20/7-1-2000 Απόφαση του Δ/ντα Συμβούλου, μετά από αμετάκλητη δικαστική Απόφαση (επιτυχόντες στο διαγωνισμό που έγινε στις 17-18/3/90), με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, δύναται, ύστερα από αίτησή του και μετά από πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων του περί ουσιαστικής καταλληλότητας, να προσληφθεί ως δόκιμο στον Τεχνικό Κλάδο, για είδος εργασίας που αντιστοιχεί στις διατηρούμενες με το άρθρο 44 του ΓΚΠ-ΟΤΕ ειδικότητες Δικτύων και Εγκαταστάσεων, με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου, από την ημερομηνία πρόσληψής του ως αορίστου χρόνου και πάντως όχι πριν την 1-1-96, ημερομηνία δοκιμοποίησης των προσληφθέντων του ίδιου διαγωνισμού, σύμφωνα με την ΠΥΣ 193/21-6-94. Η προκύπτουσα από τη δοκιμοποίηση αυτή διαφορά αποδοχών αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της μισθοδοσίας τους που ορίζεται στην παράγρ. 4 της, ως άνω, απόφασης.


21. Το υπηρετούν κατά την υπογραφή της παρούσας έκτακτο προσωπικό αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης για είδος εργασίας που αντιστοιχεί στη διατηρούμενη με το άρθρο 44 του ΓΚΠ-ΟΤΕ ειδικότητα των Καθαριστριών, δύναται, ύστερα από αίτησή του και μετά από πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων του περί ουσιαστικής καταλληλότητας, να προσληφθεί ως δόκιμο στον Κλάδο Υποστήριξης για το είδος εργασίας που μέχρι τώρα εκτελεί (Καθαρίστριες), με Απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου.
22. Στο άρθρο 50 παρ. 2 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ προστίθεται εδάφιο δεύτερο, ως εξής:

« Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ αρμοδιότητες του Δ.Σ.-ΟΤΕ είναι δυνατόν, με απόφασή του, να μεταβιβάζονται περαιτέρω στο Δ/ντα Σύμβουλο ή σε άλλα Όργανα».

23. Η παρ. 5 του Κεφαλαίου Β του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ τροποποιείται, από 1-
7-2001, ως εξής:

« 5. Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ή μετακίνησης του προσωπικού για υπηρεσιακές ανάγκες ή άλλους λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, καταβάλλονται στον μετακινούμενο, με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Δ/ντα Σύμβουλο, τα οδοιπορικά έξοδα και, για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, αποζημίωση ίση με τα 250/100 του εκάστοτε καθοριζόμενου κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προς αντιμετώπιση δαπανών τροφής κλπ., καθώς και οι πραγματικές δαπάνες διαμονής».

24. Το άρθρο 33 παρ. 7 εδ. β του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ τροποποιείται ως ακολούθως:

« Από αρμόδιο Πειθαρχικό Προϊστάμενο καθ΄ υπέρβαση των ορίων της πειθαρχικής του δικαιοδοσίας (άρθρο 30 παρ. 2) ή κατά παράβαση των άρθρων 24 (ΚΕΦ. Β) ή 35 (παρ. 1 εδ. β) ή 36 ( παρ. 7) του παρόντος Κανονισμού».

25. Στο τέλος του άρθρου 42 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ, προστίθεται περίοδος ως εξής:

« Ο προσμετρούμενος κατά την ανωτέρω διάταξη χρόνος εφεδρικής υπηρεσίας είναι δυνατό να έχει αναγνωριστεί και σε οποιοδήποτε άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, πέραν του ΤΑΠ-ΟΤΕ».

26. Η πρώτη περίοδος του όρου 1 του ΚΕΦ. Γ της, από 10-5-91, ΕΣΣΕ τροποποιείται
ως εξής:

« Στις μητέρες βρεφών που λαμβάνουν την προβλεπόμενη, από το ν. 1483/84, άδεια ανατροφής των παιδιών τους πριν αυτά υπερβούν το δεύτερο έτος της ηλικίας τους καταβάλλεται το 1/3 των τακτικών αποδοχών τους».

27. Ο ΟΤΕ θα μεριμνήσει για τη λήψη όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων για την
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

28. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που υπηρετούσε στον ΟΤΕ την 10-6-99 ως μόνιμο ή δόκιμο διέπεται αποκλειστικά, ως προς την αυτοδίκαια και υποχρεωτική απόλυσή του λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας, από τις διατάξεις των άρθρων 46 και 47 παρ. 2 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ αντίστοιχα, μη υπαγόμενο στις διατάξεις των εδαφίων δ και ε της παρ. 1 του άρθρου 17 του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ.

29. Η παρ. (7) του ΚΕΦ. Α του Κανονισμού Μεταθετότητας Προσωπικού ΟΤΕ τροποποιείται ως εξής:

« Αιτήματα προσωπικού, για το οποίο οι Επιτροπές του άρθρου 17 παρ. 1 β του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ (Τριμελής Υγειονομική Επιτροπή και Πενταμελής Υγειονομική Επιτροπή) έχουν γνωματεύσει ότι συντρέχουν λόγοι υγείας που επιβάλλουν την παραμονή του σε συγκεκριμένο τόπο ή τη μετάθεσή του ή μη σε κάποιες περιοχές με ιδιάζουσες συνθήκες διαβίωσης, για ορισμένο χρονικό διάστημα, να δύνανται να ικανοποιούνται ανάλογα μετά από απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, εκτός σειράς μεταθετότητας.

Στις περιπτώσεις αυτές, η παραπομπή στις ανωτέρω Επιτροπές του άρθρου 17 παρ. 1β του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ γίνεται μετά από γνωμάτευση Κρατικών Νοσηλευτικών φορέων. Με τα σχετικά δικαιολογητικά, δύναται να συνυποβάλλεται και γνωμάτευση του Ιατρού Εργασίας του ΟΤΕ.

Επίσης, με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου ή του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά περίπτωση, δύνανται να ικανοποιούνται τέτοια αιτήματα, εκτός σειράς πινάκων μεταθετότητας και στην περίπτωση που συντρέχουν ανάλογοι, ως ανωτέρω, λόγοι υγείας και σε μέλη της οικογένειας (σύζυγο, τέκνα), πιστοποιούμενοι με γνωμάτευση είτε των ανωτέρω Επιτροπών του άρθρου 17 παρ. 1 β του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ (εφόσον πρόκειται περί μελών εμμέσως ασφαλισμένων στο ΤΑΠ-ΟΤΕ), είτε της αρμόδιας Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (εφόσον πρόκειται περί μελών ασφαλισμένων σε άλλο ασφαλιστικό φορέα)».

30.Προσωπικό του Τεχνικού Κλάδου, που υπηρετούσε την 10-6-99 και είχε δικαίωμα εξελίξεως τουλάχιστον μέχρι του βαθμού του Υποτομεάρχη, εφόσον είναι ενταγμένο βαθμολογικά σύμφωνα με την παράγραφο 2στ του άρθρου 8 του ΓΚΠ-ΟΤΕ, επανεντάσσεται βαθμολογικά με βάση τη Γενική Υπηρεσιακή Αρχαιότητά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα για το προσωπικό της παραγράφου 2ε του άρθρου 8 του ΓΚΠ-ΟΤΕ.

31. Στο προσωπικό που απολύθηκε από 2-1-2001 ή θα απολυθεί μέχρι 31-12-2001 σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ και των ΕΣΣΕ, οι αυξήσεις αποδοχών που προκύπτουν από 1-6-2001 και από 1-12-2001, από τους όρους 1, 2 και 3 της παρούσας ΕΣΣΕ, χορηγούνται αθροιστικά ένα πλήρη ημερολογιακό μήνα προ της ημερομηνίας απόλυσής του, και πάντως όχι νωρίτερα από 1-1-2001.

Στο προσωπικό που θα απολυθεί από 2-1-2002 μέχρι 31-12-2002, οι αυξήσεις αποδοχών που προκύπτουν από 1-6-2002 και από 1-12-2002, από τους ανωτέρω όρους, χορηγούνται αθροιστικά ένα πλήρη ημερολογιακό μήνα προ της ημερομηνίας απόλυσής του, και πάντως όχι νωρίτερα από 1-1-2002.


32. Σε περίπτωση επίτευξης των οικονομικών στόχων του Οργανισμού κατά τα έτη 2001 και 2002, θα χορηγηθεί bonus στο προσωπικό, με απόφαση του Δ/ντα Συμβούλου, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής του.
Eπειδή τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, χορηγείται την 1-8-2001 bonus 100.000 δρχ σε κάθε υπάλληλο που δεν κατέχει θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης, με όρους και προϋποθέσεις που θα καθορισθούν σε απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου.

33. Χορηγείται στην ΟΜΕ-ΟΤΕ ποσό 130.000.000 δρχ. το έτος 2001 και ποσό 130.000.000 το έτος 2002 για την αντιμετώπιση δαπανών για τα προγράμματα ανταλλαγών εργαζομένων και συνδικαλιστικής επιμόρφωσης.


34.Συστήνεται με απόφαση του Γενικού Δ/ντή Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού μικτή Επιτροπή από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, προκειμένου να εξετάσει το θέμα της ειδικής άδειας που χορηγείται στο προσωπικό που εργάζεται σε οθόνες οπτικής απεικόνισης και να υποβάλει σχετικό πόρισμα μέχρι 31-12-2001.


35. Συστήνεται, με Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, μικτή Επιτροπή από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ προκειμένου να εξετάσει το θέμα της μισθολογικής επανένταξης του προσωπικού με βάση τους τίτλους σπουδών του και να υποβάλει σχετικό πόρισμα.


36. Συστήνεται, με Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, μικτή Επιτροπή από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, προκειμένου να εξετάσει τα χορηγούμενα επιδόματα και να προτείνει, εντός ευλόγου χρόνου, τρόπους βελτίωσης του πλαισίου χορήγησής τους προς την κατεύθυνση ενιαίας αντιμετώπισης επιδομάτων που χορηγούνται για όμοιες ή συναφείς εργασίες κλπ.


37. Συστήνεται, με Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, μικτή Επιτροπή από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ- ΟΤΕ, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα ομαδικής ασφάλισης του
προσωπικού και να υποβάλει σχετικό πόρισμα, μέχρι 31-12-2001.

38. Ορίζεται διευκρινιστικά ότι τα χορηγούμενα στο έκτακτο προσωπικό που αμείβεται με μισθολογική αντιστοιχία μονίμου προσωπικού, ποσοστιαία επιδόματα υπολογίζονται σύμφωνα με τον όρο 2 της παρούσας. Στο προσωπικό αυτό, εφαρμόζεται ανάλογα ο όρος 4 της παρούσας..


Στην παρούσα υπάγεται το μόνιμο και δόκιμο προσωπικό. Το έκτακτο προσωπικό υπάγεται μόνο σε όσες ρυθμίσεις της παρούσας αναφέρεται ρητά ή ορίζεται από την ατομική σύμβαση εργασίας του, από διατάξεις άλλων ΕΣΣΕ, από Αποφάσεις του Δ.Σ.-ΟΤΕ και από εγκύκλιες υπηρεσιακές εντολές.

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από της υπογραφής της, εκτός αν άλλως ορίζεται σε αυτές.


ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ
ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΟΜΕ-ΟΤΕ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...
 

blogger templates | Make Money Online