Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Αναδημοσίευση από το ergasianet.gr

Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, υπενθυμίζουμε το πλαίσιο οδηγιών για α) την περιγραφή τωνομάδων εργαζομένων υψηλού κινδύνου, β) τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει προληπτικά να λαμβάνονται από τους εργοδότες, σε συνδυασμό κατά περίπτωση μέτραανάλογα με τις ειδικές συνθήκες γ) τις τεχνικές και οργανωτικές οδηγίες για τις μετρήσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας στους χώρους εργασίας και δ) τη διενέργεια τόσο προληπτικών, όσο και κατασταλτικών ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Συγκεκριμένα:
► Οι ομάδες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από την εργασία σε υψηλές θερμοκρασίες είναι οι καρδιοπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα (πχ σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές αρτηριακής πίεσης κοκ), οι λαμβάνοντες συγκεκριμένα φάρμακα (πχ ινσουλίνη, αντιδιαβητικά, διουρητικά, αντιχολιεργικά κοκ), οι γυναίκες κατά την κύηση. Η ένταξη των εργαζομένων στις παραπάνω ομάδες γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας της επιχείρησης ή (στις λίγες περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η απασχόληση Ιατρού Εργασίας) με ιατρική βεβαίωση που προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος.
► Τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται από τους εργοδότες αφορούν σε μετρήσεις της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας και σε παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτηρίων, σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας και στην απαιτούμενη προσαρμογή του μικροκλίματος του εργασιακού χώρου.
► Τα απαιτούμενα οργανωτικά μέτρα αφορούν κυρίως στη χορήγηση διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για τον χρόνο ανάπαυσης για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε περίοδο καύσωνα, την παροχή πόσιμου νερού σε θερμοκρασία 10ο –15ο C, τον προγραμματισμό των εργασιών και τη σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, την οργάνωση υποδομής πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων. Ειδικότερα δε για τις υπαίθριες εργασίες προβλέπεται επιπλέον η χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, η διαμόρφωση σκιερού μέρους για τα διαλείμματα, η κατασκευή στεγάστρων και ο προγραμματισμός των εργασιών, ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται στις ώρες που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.
Η αναλυτική εξειδίκευση των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που πρέπει κατά περίπτωση να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων πρέπει να γίνεται με τη συμμετοχή του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να αποτυπώνονται στην απαιτούμενη από το νόμο γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Υπενθυμίζεται ότι τα σωματεία ή/και οι επιτροπές υγιείας και ασφάλειας έχουν το δικαίωμα διαβούλευσης και υπογραφής συλλογικών ρυθμίσεων, με αντικείμενο την εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε συνεργασία και με τον τεχνικό ασφαλείας και τον γιατρό εργασίας.
► Επισημαίνουμε περαιτέρω, την ανάγκη επαγρύπνησης για την υποχρέωση εφαρμογής ειδικών νομοθετικών διατάξεων ή όρων ΣΣΕ που αφορούν στα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σχετικών ρυθμίσεων αποτελούν:
α) οι ρυθμίσεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών για τους εργαζόμενους σε υπαίθριες εργασίες σε μεταλλεία και λατομεία, που ορίζουν ότι για την αποφυγή έκθεσης σε ηλιακή ακτινοβολία θα πρέπει να γίνεται διακοπή ή μετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της εργασίας, όταν από τις σχετικές μετρήσεις ή δελτία της ΕΜΥ διαπιστώνονται συνθήκες υπέρβασης των προβλεπόμενων τιμών θερμοκρασίας (ή και υγρασίας).
β) η διάταξη της Σ.Σ.Ε Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Κλάδων όλης της Χώρας, βάσει της οποίας οι σχετικές εργασίες διακόπτονται σε περιπτώσεις καύσωνα, όταν η θερμοκρασία στον τόπο εργασίας υπερβαίνει τους 38ο C υπό σκιά, ενώ το ημερομίσθιο καταβάλλεται χωρίς καμία περικοπή,
γ) η διάταξη της ΣΣΕ για τους εργαζόμενους σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες (μεταλλουργικές) Ν. Πειραιά-Αττικής και Νήσων, βάσει της οποίας όταν η ΕΜΥ δίνει θερμοκρασία 36ο και 37ο C διακόπτονται οι εργασίες από τις 14:00 έως τις 18:00 και όταν δίνει θερμοκρασία 38ο C και πάνω, το ωράριο εργασίας είναι μεταξύ 07:00 έως 13:00, χωρίς καμία περικοπή του ημερομισθίου, η δε διακοπή του ωραρίου θα ισχύει μέχρι και τις 19:00
δ) τη διάταξη της ΣΣΕ για τους εξωτερικούς υπαλλήλους που χρησιμοποιούν δίκυκλο (διανομείς – courier) σε επιχειρήσεις εκδόσεων και βιβλιοχαρτοπωλείων, βάσει της οποίας δεν θα απασχολούνται εκτός εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα (38ο C και άνω).
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και κωδικοποιήσεις συλλογικών ρυθμίσεων μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα του Ο.ΜΕ.Δ. στην ακόλουθη διεύθυνση:http://www.omed.gr/el/syllogikes-rythmiseis
Επίσης χρήσιμες πληροφορίες για ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ): http://www.elinyae.gr/el/index.jsp
► Σημαντικός, είναι ο ρόλος των αρμόδιων Τεχνικών Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων εφαρμογής των μέτρων που κατατείνουν στη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, σε όλους τους εργασιακούς χώρους και ιδίως στους πλέον επιβαρυμένους από τη θερμική άποψη, όπως πχ στους υπαίθριους χώρους ή όταν οι εργασίες γίνονται σε εξωτερικούς χώρους (πχ. οικοδομές, οδικά ή άλλα τεχνικά έργα, αγροτικές εργασίες, ταχυμεταφορές με δίκυκλο κ.ά), στους στεγασμένους με ειδική παραγωγική δραστηριότητα (πχ χυτήρια, υαλουργίες, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, κεραμοποιίες, ναυπηγικές εργασίες, υπαίθριες εργασίες, μαγειρεία κλπ), σε χειρωνακτικές εργασίες (πχ χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων στις μεταφορές, οικοδομές κλπ).
► Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έχουν υποχρέωση εντατικοποίησης των προληπτικών ελέγχων κατά τη θερινή περίοδο σε όλους τους εργασιακούς χώρους, με προτεραιότητα σε εκείνους με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από θερμική άποψη, καθώς και άμεσης ανταπόκρισης στις σχετικές καταγγελίες των εργαζομένων και των σωματείων τους και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών παραβιάσεων ή μη συμμόρφωσης εργοδοτών προς τις υποδείξεις που τους γίνονται.
Δείτε ακόμα εδώ:
Ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, της ΟΜΕ-ΟΤΕ και της ΠΕΤ-ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα...

Η Cyta Hellas σας καλωσορίζει στο νέο ευέλικτο εργασιακό της περιβάλλον

Ανακοίνωση του  Σωματείου Εργαζομένων Cyta Hellas
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει από τις 11 Απριλίου, η εργοδοσία είχε σκοπό να προβεί σε μετακινήσεις και κλείσιμο καταστημάτων στην επαρχία αλλά και στην Αθήνα. Μόλις δύο μήνες αργότερα μας έχει δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς σκέφτεται να εφαρμόσει τα σχέδιά της.

Στο κατάστημα του Ζωγράφου χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή μας, και παρ’ ότι ήταν κάτι που είχαμε ζητήσει από την εργοδοσία με όλους τους τρόπους για να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων μας, ο ιδιοκτήτης κόλλησε πινακίδα «ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ» ενώ το κατάστημα παραμένει ανοιχτό και οι συνάδελφοι εργάζονται κανονικά σε αυτό. Αντιλαμβάνεστε την ψυχολογία που δημιουργεί αυτό στους συναδέλφους, οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον τοιχοκολλητή της αφίσας για το κλείσιμο του καταστήματος, αλλά και την εικόνα διάλυσης που αποκομίζει ο πελάτης για την εταιρεία. Επιπλέον, εχθές σε συνάντηση που είχαμε με την εργοδοσία μάθαμε πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού πρόκειται να κλείσει και το κατάστημα του Ροστάν  στην Θεσσαλονίκη.

Δυστυχώς όμως οι εργοδοτικές πρακτικές που στρέφονται ενάντια στα δικαιώματά μας δεν σταματούν εδώ. Όπως σας είχαμε ενημερώσει με την ανακοίνωση του Σωματείου την 1ηΙούνη, υπάρχουν καταστήματα στα οποία πιέζονται οι συνάδελφοι να κάνουν 10ωρες έως και 12ωρες βάρδιες ή πιέζονται να κάνουν σπαστό ωράριο. Το Σωματείο είχε παρέμβει τότε και είχε καταγγείλει την έντονη πίεση, στα όρια του εκβιασμού, που δέχθηκαν συνάδελφοι μεγάλου καταστήματος της επαρχίας για να κάνουν σπαστό ωράριο και υπερωρίες για να καλύψουν τις κενές θέσεις που έχουν προκύψει από τις αποχωρήσεις, που όπως όλοι διαπιστώνουμε συνεχίζονται καθημερινά σε όλες τις ομάδες με αμείωτο ρυθμό. Τότε είχαμε λάβει την διαβεβαίωση πως μέσα σε δύο εβδομάδες το θέμα της αναπλήρωσης θα είχε λυθεί.

Προχθές λοιπόν ενημερωθήκαμε πως Τεχνικός Πεδίου έλαβε «διαταγή» να παραδώσει το αυτοκίνητο και τα σύνεργα του τεχνικού και τη Δευτέρα να «παρουσιαστεί» στο κατάστημα ενώ ο ίδιος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι ΤεΠ, είχε αρνηθεί την θέση. Ο συνάδελφος επιπλέον ενημερώθηκε πως άρνηση από πλευράς του να μετακινηθεί θα ισοδυναμεί με παραίτησή και δεν θα δικαιούται αποζημίωση.

Όπως αντιλαμβάνεστε η εργοδοσία καταφεύγει στην μια αυθαιρεσία μετά την άλλη ενάντια στα δικαιώματά μας για να καλύψει τις συνεχιζόμενες ελλείψεις προσωπικού που προκύπτουν από τις αποφάσεις που λαμβάνει η ίδια για το «καλό» της εταιρείας. Για να καλύψει την ορφανή θέση σε κατάστημα απειλεί συνάδελφο με απόλυση δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό άλλη μία κενή θέση και επιπλέον πίεση και όγκο εργασίας σε περισσότερους συναδέλφους. Αποτελέσματα αντίστοιχα με αυτά που είναι απόρροια των πρακτικών που ακολουθούνται στο Τμήμα Πωλήσεων εδώ και καιρό όπου συνάδελφοι αλλάζουν ως και δύο ή τρία καθήκοντα και πόστα ακόμα και εντός της ίδιας εβδομάδας.

Στην εταιρεία μας, όπως και στην πλειοψηφία αντίστοιχων εταιρειών, την κατάσταση κρίσης που οι ίδιες οι διοικήσεις δημιουργούν, καλούνται να την πληρώσουν οι απλοί εργαζόμενοι, αυτοί που παράγουν και που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή απέναντι στον πελάτη, στις πιο δύσκολες συνθήκες εργασίας και ταυτόχρονα τις χειρότερα αμειβόμενες.

Συνάδελφοι σε τέτοιες πρακτικές δεν θα πρέπει να μείνουμε αμέτοχοι.

  • Καταδικάζουμε κάθε μετακίνηση συναδέλφου από την θέση του χωρίς την συγκατάθεσή του
  • Καταδικάζουμε την επιβολή σπαστού ωραρίου
  • Απαιτούμε από την εργοδοσία να κάνει προσλήψεις για να αναπληρώσει του συναδέλφους που έχουν πολύμηνες άδειες ή αποχωρούν από την εταιρεία
Αν δεν ενωθούμε απέναντι τους είμαστε καταδικασμένοι συνεχώς σε νέες ήττες και σε χειρότερες μέρες
Με οργάνωση, αλληλεγγύη, ανθρωπιά και αποφασιστικότητα μπορούμε να νικήσουμε
Χωρίς αγώνα τίποτα δεν έχει κερδηθεί.
Εκ μέρους του ΔΣ του σωματείου

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Εντατικό ζέσταμα της ΑΚΕ ενόψει ΣΣΕ (;)
Εντατικό ζέσταμα της ΑΚΕ ενόψει ΣΣΕ (;)

Πράγματι είχαμε αδικήσει την ΑΚΕ-ΟΤΕ! Ανακαλούμε αναδρομικά την κριτική μας ότι ασκούν εργοδοτικό και αναθετικό συνδικαλισμό με μοναδικό κριτήριο το κομματικό συμφέρον της ΝΔ. Με το προχθεσινό κάλεσμα της ΑΚΕ-ΟΤΕ προς τους συναδέλφους του Ομίλου, στη «μεγαλειώδη» συγκέντρωση των «ανεξάρτητων» #παραιτηθείτε, μας απέδειξαν ότι και μαχητικοί είναι και κινηματικοί!
Αλλά και περήφανοι γιατί η «μεγάλη-ενωτική-ανεξάρτητη-ακομμάτιστη» παράταξη  του ΟΤΕ δήλωνε πάντα παρούσα σε κάθε κίνημα ενάντια στη λιτότητα και τη φτωχοποίηση του λαού, που ξεπηδάει «από τα κάτω», από τον λαό για τον λαό, χωρίς λαϊκισμούς και ενάντια σε κάθε κομματική καθοδήγηση πατρόνων και οικογενειών που λυμαίνονται τον δημόσιο χώρο για δεκαετίες!
Τους αναγνωρίζουμε δε, ότι παρά που τα συνθήματα των διοργανωτών που μιλούσαν για κατάργηση του συνδικαλιστικού νόμου 1264/82, για κακά συνδικάτα και συνδικαλιστές κηφήνες που κυβερνούσαν την χώρα σε όλη τη μεταπολίτευση και που πρέπει να πάνε σωρηδόν στα σπίτια τους και να σταματήσουν να διεκδικούν μισθούς, 8άωρα και καλύτερες συνθήκες δουλειάς από τα καλά και άριστα αφεντικά, η ΑΚΕ-ΟΤΕ αψήφησε τον κίνδυνο και κατέβηκε με μια σημαία: Αυτή της πατρίδας μας της ΕΕ, του Σόιμπλε, του Γερούν-γερά και της ακροδεξιάς.
Η διοργάνωση μπορεί να κατέληξε σε φιάσκο αλλά για κάποιους αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα! Βεβαίως δεν ισχυριζόμαστε ότι ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος είναι να παριστάνει τον «ανεξάρτητο και ακομμάτιστο» παρατηρητή των εξελίξεων. Καλά κάνετε και κουνάτε με περηφάνια τις κομματικές σας ταυτότητες. Δεν νομίζεται όμως ότι χρωστάτε κάποιες απαντήσεις στους εργαζόμενους;
·      Διαδηλώνετε επειδή αντιστρατεύεστε τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται ή γιατί δεν τις εφαρμόζει η δική σας παράταξη ως πλέον αρμόδια;  
·      Διαδηλώνετε από ανυπόκριτη αγωνία για τους μισθούς και τις συντάξεις ή γιατί βρεθήκατε καιρό τώρα μακριά από την κουτάλα, τα ρουσφέτια, τις αρπαχτές,  τα οφίτσια και τους διορισμούς ημετέρων και ζορίζεστε;
·      Θα διαδηλώνετε και αύριο αν μια άγρια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της ΝΔ εφαρμόσει τις ίδιες ή και χειρότερες πολιτικές, ή τότε θα βαφτίσετε τα μέτρα αναγκαία και θα τα κάνετε γαργάρα;
Συνάδελφοι της ΑΚΕ-ΟΤΕ. Μπορεί το κακέκτυπο των αγανακτισμένων να ναυάγησε. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται μόνο ως φάρσα. Δεν πήγε όμως και άπατη η προσπάθεια… Αυτή  η γυμναστική σας συσπειρώνει, αφού έχετε αναλάβει και το δύσκολο έργο να διασπάσετε την παράταξή σας στην ΓΣΕΕ και οφείλετε να προσκομίσετε αποδείξεις ότι μπορείτε! Μην το βάζετε κάτω ! Είστε ένας φάρος φωτεινός για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου!! Οι οποίοι και σας ευγνωμονούν για την ακάματη αγωνιστικότητα, την ανεξαρτησία των κινήσεών σας και τη θέληση να ταυτιστούν τα συμφέροντα των εργαζομένων με αυτά των δανειστών και των εργοδοτών.
Γιατί μαζί είσαστε ένα…

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017

ΕΑΚ-ΓΣΕΕ: Νέα Μνημονιακή Νομοθέτηση για τη δόση - Κοροϊδία δίχως τέλος!

ΝΕΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ!
ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΔΙΧΩΣ ΤΈΛΟΣ!
(9/6/2017)
Η Κυβέρνηση σήμερα, νομοθετεί ξανά και σε άσχετο νομοσχέδιο - εξπρές για την Αλιεία (!) νέα επώδυνα μέτρα.
Δεν έχει περάσει ούτε μήνας από την καταιγίδα αντεργατικών και αντικοινωνικών μέτρων, που ψηφίστηκαν με το πρόσχημα της 2ης αξιολόγησης.
Η Κυβέρνηση μας είπε τότε ότι τα μέτρα θα ήταν τα τελευταία, ότι η αξιολόγηση θα είχε κλείσει στις 22 Μάη και ότι θα βαδίζαμε ουσιαστικά στο τέλος των μνημονίων και των προγραμμάτων στήριξης.
Το ερώτημα όμως παραμένει: Ή η κυβέρνηση «κορόιδεψε» τους θεσμούς ψηφίζοντας λιγότερα μέτρα, ή η κυβέρνηση τα είχε συμφωνήσει εξ΄ αρχής και προσπαθεί να τα περάσει τώρα με τον πιο ανώδυνο (κατά τη γνώμη της) τρόπο από τους βουλευτές της και την Κοινωνία;
Η ουσία ωστόσο δεν αλλάζει και τα νέα μέτρα είναι υφεσιακά, αντικοινωνικά και διαλύουν την κοινωνία χωρίς άμεσο χειροπιαστό αποτέλεσμα εξόδου από την κρίση.
Με τις νέες τροπολογίες που ψηφίζονται κατ' απαίτηση των δανειστών:
1ον: διασφαλίζεται, να μην υπάρξει καμία περίπτωση τουλάχιστον μέχρι του τέλους του 2022, για πιθανή αύξηση των πενιχρών συντάξεων, λόγω αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, βάσει της προϋπάρχουσας  νομοθεσίας, που οι ίδιοι δανειστές της υπέδειξαν. Με αυτήν τη διάταξη ο λογαριασμός της «εξοικονόμησης» για συντάξεις την περίοδο 2019-2022 αυξάνεται από 500 εκατ. Ευρώ, σε 750 Εκατ. Ευρώ
2ον: αναδιατυπώνεται η πρόσφατη διάταξη της νομοθεσίας για τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, με την οποία η κυβέρνηση πανηγύριζε ότι αυτές θα υπερισχύουν αυτόματα από 21.8.2018. Με τη σημερινή τροπολογία η Κυβέρνηση σπεύδει να διασφαλίσει ότι οι Σ.Σ.Ε. δεν μπορούν να επανέλθουν μέχρι το τέλος του προγράμματος προσαρμογής. Δηλαδή, μόνο όταν και εφόσον το αποφασίσουν οι δανειστές το πότε θα λήξει το πρόγραμμα προσαρμογής, τότε και μόνο τότε θα συζητήσουν τυχόν αλλαγή στις συλλογικές συμβάσεις.
3ον: «εκσυγχρονίζονται» ακόμα παραπάνω οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.
4ον: μεθοδεύεται το ενδεχόμενο επιβολής της μείωσης του αφορολογήτου από το 2019 και όχι από το 2020.
Είναι φανερό ότι ακόμα και αυτό το κυβερνητικό αφήγημα για μέτρα έναντι χρέους καταρρέει καθημερινά. Οι δανειστές συζητούν αποκλειστικά και μόνο για τη δόση του Eurogroup και ζητούν να νομοθετηθεί μέχρι και το τελευταίο «προαπαιτούμενο».
Οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν ούτε άλλα μέτρα, ούτε άλλη κοροϊδία!

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017

Οι ΝΕΟδεξιοί του (ΠΑΣΚ)Ενωτικού κι ο ανησυχητικά επικίνδυνος ρόλος τους στην υπογραφή της Συλλογικής ΣύμβασηςΟι ΝΕΟδεξιοί του (ΠΑΣΚ)Ενωτικού  κι ο ανησυχητικά επικίνδυνος ρόλος τους
στην υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης

Στο τελευταίο έκτακτο εκλογικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας είχαμε ακόμα μία απόδειξη του ανησυχητικά επικίνδυνου ΝΕΟδεξιού νεοφιλελεύθερου εργοδοτικού εκτροχιασμού του (ΠΑΣΚ)Ενωτικού. Η παράταξη που στελεχώθηκε από κομματικά στελέχη του πρώην ΠΑΣΟΚ και ντύθηκε με το ένδυμα του Ενωτικού, αφού πρώτα προκάλεσε τη διάσπαση της ΔΑΚΕ-ΠΑΣΕ, ήρθε η ώρα να πληρώσει με το ίδιο τίμημα: Στελέχη της προσχώρησαν στην παράταξη του πλέον εργοδοτικού Προέδρου που έχει υπάρξει ποτέ στην Ομοσπονδία, παραδεχόμενοι εμπράκτως αυτό που γράφουμε ως Αγωνιστική Συνεργασία σταθερά τα τελευταία χρόνια: Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ (ΠΑΣΚ)Ενωτικού και (Δ)ΑΚΕ. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε, δεν υπάρχει και καμία προάσπιση εργασιακού δικαιώματος τα τελευταία χρόνια με τα γνωστά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ, δηλαδή συνεχόμενες ταπεινώσεις όχι μόνο μισθολογικές αλλά κυρίως σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων και αξιοπρέπειας.

Η πλήρης εξομοίωση των παρατάξεων (Δ)ΑΚΕ και (ΠΑΣΚ)Ενωτικού αποδείχθηκε με την κοινή στάση τους, στις αποφάσεις της Διοίκησης κατά τα τελευταία επτά χρόνια (οι οποίες κατευθύνονται με βλαπτικό μένος εναντίον του συνόλου των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ), στις ομαδικές απολύσεις που πραγματοποίησαν στο Πολιτιστικό Αττικής και στο βίαιο παραμερισμό κάθε αριστερής φωνής στον ΟΠΑΚΕ. Στο πρόσφατο Συνέδριο της Ομοσπονδίας το μόνο που τους διαφοροποίησε ήταν οι συσχετισμοί εξουσίας. Έτσι, στελέχη της ΠΑΣΚΕ με μεγάλη ευκολία μετακόμισαν στο «αντίπαλο» (;) στρατόπεδο, αφού δεν υπάρχουν πια διαφορές μεταξύ τους σε επίπεδο πολιτικό, ιδεολογικό, ή (αν)ηθικό. Παραδέχθηκαν κι επιβεβαίωσαν με τις αποφάσεις προσχώρησής τους, ότι υπάρχει μόνο ένας και αδιαίρετος ΝΕΟδεξιός – πλέον – συνδικαλιστικός χώρος των παρατάξεων (Δ)ΑΚΕ και (ΠΑΣΚ)Ενωτικού. Για το μόνο που ενδιαφέρεται ο συγκεκριμένος ΝΕΟδεξιός συνδικαλιστικός χώρος είναι η διατήρηση των προνομίων τους, που τη δεδομένη στιγμή ταυτίζεται με την αύξηση της κερδοφορίας του «ιδιώτη», όπως έχουν βαπτίσει (για ευνόητους λόγους) το γερμανικό δημόσιο που είναι ο βασικός μέτοχος στον Όμιλο ΟΤΕ. Είναι οι ίδιοι που το έπαιζαν κουτσαβάκια κι αγωνιστές, όταν ο βασικός μέτοχος στον Όμιλο ΟΤΕ ήταν το ελληνικό δημόσιο.

Το πιο ανησυχητικό, όμως, για τους εργαζόμενους είναι η επίδραση της ακραίας δεξιόστροφης πορείας του συνδικαλιστικού κινήματος στον ΟΤΕ, στην επικείμενη υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Συγκεκριμένα, (ΠΑΣΚ)Ενωτικό και (Δ)ΑΚΕ διακηρύττουν σε κάθε ευκαιρία ότι η επαναφορά ωραρίου και μισθών, την οποία οι ίδιοι μαζί με τον κ. Τσαμάζ έχουν συνυπογράψει, είναι πολύ δαπανηρή (!), γιατί οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΟΤΕ είναι υψηλά αμειβόμενοι και αφαιρούν κρίσιμα κέρδη από την DT και το γερμανικό δημόσιο.  Καλλιεργούν στους εργαζόμενους ένα κλίμα χαμηλών προσδοκιών, την ίδια στιγμή που η κερδοφορία της εταιρίας είναι εντυπωσιακή, ενώ στην αγορά όλο και περισσότερα συνδικάτα υπογράφουν συμβάσεις με αυξήσεις ακόμα και σε εταιρίες που δεν έχουν ευνοηθεί όσο ο ΟΤΕ από την «κρίση». Τέλος η πρεμούρα τους να υπογράψουν νωρίς Σύμβαση δεν έχει να κάνει με την πρόνοια να μην πάμε στο 2018 εκβιασμένοι και με χειρότερους όρους, αλλά στο να προλάβουν να διαχειριστούν και να κεφαλαιοποιήσουν το όποιο αποτέλεσμα εκλογικά, μια και δεν έχουν απολύτως τίποτε να επιδείξουν τα τελευταία χρόνια της απραξίας τους.    

Για μια ακόμη φορά κινδυνολογούν με επικείμενες απολύσεις, ατομικές συμβάσεις και άλλα «εκφοβιστικά», αποκρύπτοντας ότι όλα τα χρόνια που συγκυβερνούν με τον Τζαμάζ είχαμε απολύσεις με το άρθρο 13, τρομοκρατία και εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας (παραβίαση ωραρίου, μη πληρωμή υπερωριών, αξιολόγιο κ.λπ.). Αποκρύπτουν, επίσης, ότι τα job families που η Διοίκηση επιθυμεί να εισάγει, δεν εφαρμόζονται στους εργαζόμενους στην Cosmote (μιας και η συντριπτική τους πλειοψηφία έχει ατομικές συμβάσεις), αλλά και σε καμία άλλη εταιρία του Ομίλου DT ή σε οποιαδήποτε πολυεθνική ανά τον κόσμο. Αν ισχύσουν στους εργαζόμενους του Ομίλου ΟΤΕ θα οδηγήσουν σε νέες εξαθλιωτικές μειώσεις.  Είναι ώρα πλέον να αντιδράσουμε δυναμικά για να σταματήσει η καταστροφική πορεία που σχεδιάζουν για εμάς και για τις μελλοντικές γενιές. Να μην υποχωρήσουμε για τρίτη φορά σε υπογραφή ΕΣΣΕ με νέες μειώσεις στους μισθούς μας.

6 χρόνια μειώσεων μισθών - αξιοπρέπειας και αύξησης κερδών στον ΟΤΕ, γιατί και για ποιους; 6 χρόνια μειώσεων για να κάνουν δημόσιες σχέσεις και ρουσφέτια οι μελλοντικοί υποψήφιοι βουλευτές των συστημικών κομμάτων;

ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ & ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ
 ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

(ακολουθεί ο Πίνακας με τις υπογραφές των Μ. Τσαμάζ, Β. Λάμπρου και Π. Κούτρα, με το μισθολόγιο που θα ισχύει από 31.12.2017 μετά από 6 χρόνια μειώσεων).
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΣ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ
 


Διαβάστε περισσότερα...
 

blogger templates | Make Money Online