Δευτέρα 30 Ιουνίου 2003

Συλλογική σύμβαση 2003

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήμερα 30 -6-2003, οι υπογεγραμμένοι:
α. Αφενός ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος του Οργανισμού,
β. Αφετέρου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, κατά τις διατάξεις του νόμου 1876/90, για τη σύναψη και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), συμφώνησαν τα παρακάτω:
1. Το ποσό της εισαγωγικής μισθολογικής βαθμίδας που προβλέπεται, κατά κατηγορία προσωπικού, από τον όρο 1 της , από 25-6-2001 ε.σ.σ.ε., αναπροσαρμόζεται, από 1-1-2003, ως εξής :
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 695 ευρώ
" Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 791 ευρώ
" Δευτεροβάθμιας Δομικών (ΔΕ-ΔΟΜ) 804 ευρώ
" Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 826 ευρώ
" Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 921 ευρώ
" Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 965 ευρώ
" Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1052 ευρώ
" Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό
δίπλωμα στάθμης MASTER 1094 ευρώ
" Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό δίπλωμα 1202 ευρώ
2. Η καταβολή των μισθολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον ανωτέρω όρο θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις, την 1-1-2003 και την 1-9-2003.
3. Στο προσωπικό που απολύθηκε από 2-1-2003 ή θα απολυθεί μέχρι 31-12-2003, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠ-ΟΤΕ και των ε.σ.σ.ε, οι αυξήσεις αποδοχών που προκύπτουν από 1-1-2003 και από 1-9-2003, από τον όρο 1 της παρούσας ε.σ.σ.ε., χορηγούνται αθροιστικά έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα προ της ημερομηνίας απόλυσής του και πάντως όχι νωρίτερα από 1-1-2003.
4. Τα ποσά των μισθολογικών βαθμίδων του όρου 1 της παρούσας ε.σ.σ.ε. αναπροσαρμόζονται , από 1-1-2004, ως εξής:
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 697 ευρώ
" Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 794 ευρώ
" Δευτεροβάθμιας Δομικών (ΔΕ-ΔΟΜ) 806 ευρώ
" Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 828 ευρώ
" Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 924 ευρώ
" Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 968 ευρώ
" Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1055 ευρώ
" Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό
δίπλωμα στάθμης MASTER 1098 ευρώ
" Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό δίπλωμα 1206 ευρώ 1
Σε περίπτωση που η αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, για το έτος 2003, υπερβεί το 3,8%, τα ποσά των μισθολογικών βαθμίδων, όπως διαμορφώνονται από 1-1-2004, θα αυξηθούν κατά το ποσοστό της υπέρβασης.
5. Στο τέλος του εδαφίου α της παρ. 1 του ΚΕΦ. Γ΄ του άρθρου 12 του ΓΚΠ-ΟΤΕ, που αφορά το χρονοεπίδομα, προστίθενται τα εξής:
"31 ετών πραγματικής υπηρεσίας, ποσοστό 82%
32 " " " " 84%"
Η ισχύς του παρόντος όρου αρχίζει από 2-1-2004.
6. Η πρόσθετη αποζημίωση των πέντε (5) μηνιαίων μισθών, που χορηγούνται στο απολυόμενο προσωπικό, σύμφωνα με τον όρο 9 της, από 25-6-2001, ε.σ.σ.ε., αυξάνεται, από 2-1-2004, σε επτά (7) μηνιαίους μισθούς. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στον εν λόγω όρο.
7. Ο όρος 5 της, από 16-5-95, ε.σ.σ.ε., τροποποιείται ως ακολούθως:
"Για κάθε ημέρα απουσίας για οποιοδήποτε λόγο ή αποχής δικαιούχου προϊσταμένου από τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, εκτός της απουσίας σε κανονική άδεια, περικόπτεται το 1/30 των ανωτέρω εξόδων και χορηγούνται στο νόμιμο αναπληρωτή του".
8. Συστήνεται, με απόφαση του Γεν. Δ/ντή Δ. & Α. Α. Δυναμικού, μικτή επιτροπή, από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, προκειμένου να εξετάσει την ένταξη του προσωπικού που προσλήφθηκε μέχρι 10-6-99 σε μισθολογικές κατηγορίες σε συνάρτηση με τα υφιστάμενα, κάθε φορά, τυπικά του προσόντα και να υποβάλει σχετικό πόρισμα στη Διοίκηση, το αργότερο μέχρι 31-12-2003.
9. Η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού που παρέχεται κατόπιν του όρου 37 της, από 25-6-2001, ε.σ.σ.ε., θα συνεχιστεί με όρους, προϋποθέσεις και ασφαλιστικές καλύψεις που δεν μπορεί να είναι δυσμενέστερες από τις, μέχρι σήμερα, ισχύουσες. Ειδικότερα το ποσοστό κάλυψης για την ευρεία νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη αυξάνεται από 80% σε 90%. Επίσης στο προσωπικό που υπηρετούσε την 1-1-2002 και είχε ενταχθεί στο εν λόγω ασφαλιστικό πρόγραμμα, κατέστη δε ή θα καταστεί συνταξιούχο, παρέχονται οι ίδιες πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος όρου, θα καθοριστούν με Εγκύκλιο του Γεν. Δ/ντή Δ. & A. A. Δ.
10. Χορηγείται στην ΟΜΕ-ΟΤΕ ποσό των 385.000 ευρώ για το έτος 2003 για την αντιμετώπιση δαπανών για τα προγράμματα ανταλλαγών εργαζομένων και συνδικαλιστικής επιμόρφωσης.
11. Τα αναφερόμενα στον όρο 2 της, από 29-11-2001, ε.σ.σ.ε., κατά το μέρος που αφορούν το ΤΑΠ-ΟΤΕ, δεν έχουν εφαρμογή στις απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν κατ’ εφαρμογήν της, από 13-2-2003, ε.σ.σ.ε. Μέρος του ποσού που προκύπτει, κατά τα ανωτέρω, θα διατεθεί για την αναμόρφωση του μισθολογίου, σύμφωνα με τον όρο 8 της παρούσας ε.σ.σ.ε., επιφυλασσομένης τυχόν μεταγενέστερης αντίθετης διάταξης νόμου.
12. Προσλαμβάνονται, σε ποσοστό 10% πλέον των προκηρυσσομένων, εφεξής, θέσεων δοκίμου ή μονίμου προσωπικού, τέκνα δοκίμου ή μονίμου (εν ενεργεία) ή
αποβιώσαντος ή συνταξιοδοτηθέντος προσωπικού, κατά σειρά της σχετικής κατάταξης με τους όρους και προϋποθέσεις της οικείας προκήρυξης. Με Εγκύκλιο του Γεν. Δ/ντή Δ. & A.A. Δ. θα καθοριστούν λοιποί όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος όρου.
13. Στο προσωπικό που απασχολείται, βάσει προγράμματος, αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο εργασίας, με τη λήψη και καταγραφή, των αναγγελλόμενων, από τους συνδρομητές του Οργανισμού, βλαβών στα καθοριζόμενα, αρμοδίως, Κέντρα Αναγγελίας Βλαβών, εφαρμόζεται το ωράριο εργασίας και τα τμήματα ενδιάμεσης ανάπαυσης (repos) που ισχύουν, σύμφωνα με τον ΚΩΕΠ-ΟΤΕ και τις σχετικές αποφάσεις της Διοίκησης για το προσωπικό τηλεφωνικής ανταπόκρισης. Στο ανωτέρω προσωπικό χορηγείται και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.-ΟΤΕ ( συνεδρ. 1488/77 και 1854/84).
Λοιποί όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος όρου θα καθοριστούν από το Γενικό Δ/ντή Δ. & A. A. Δ.
14. Μέχρι 30-9-2003, η αρμόδια Υπηρεσιακή Λειτουργία θα εκδώσει Εγκύκλιο για την εφαρμογή στον Οργανισμό όλων των προβλεπόμενων, από τη σχετική νομοθεσία, αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας των εργαζομένων μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται όπως, μετά την έκδοση της εν λόγω Εγκυκλίου, με όρο ε.σ.σ.ε., καταργήσουν τους όρους 27 της, από 7-3-90, 28 της, από 10-5-96 και 1 της, από 11-6-99, ε.σ.σ.ε.
15. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΤΕ, δύναται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ΓΚΠ-ΟΤΕ, να προσλαμβάνεται, ως δόκιμο, ένα μέλος της οικογενείας μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας ή σύζυγος δοκίμου ή μονίμου υπαλλήλου που έχασε τη ζωή του ή κατέστη ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία, εξαιτίας εργατικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, σε θέση ανάλογη των προσόντων του. Η σχετική αίτηση πρόσληψης πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία που συνέβη το εργατικό ατύχημα και συνοδεύεται από αμετάκλητη δήλωση παραιτήσεως των λοιπών δικαιούχων από το δικαίωμα..
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.
16. Σε περίπτωση δοκίμων ή μονίμων υπαλλήλων ΟΤΕ θανόντων κατά τη διάρκεια υπηρεσίας των παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ενός μέλους της οικογενείας μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας ή συζύγου δοκίμου ή μονίμου υπαλλήλου, με όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με Εγκύκλιο του Γεν. Δ/ντή Δ. & A. A. Δ.
17. Συστήνεται, με απόφαση του Γεν. Δ/ντή Δ. & Α. Α. Δ., μικτή Επιτροπή από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, προκειμένου να εξετάσει θέματα ΓΚΠ-ΟΤΕ, όπως όροι προσλήψεως, εξέλιξη προσωπικού, πειθαρχικά ζητήματα καθώς και τυχόν άλλα θέματα που θα καθοριστούν στην εν λόγω απόφαση. Η ανωτέρω Επιτροπή θα υποβάλει σχετικό πόρισμα στη Διοίκηση το αργότερο μέχρι 31-12-2003. Η εν λόγω Επιτροπή θα εξετάσει, κατά προτεραιότητα, τρόπους στελέχωσης της Δ/νσης Μάρκετινγκ και εντός μηνός θα υποβάλει
σχετικό πόρισμα, το οποίο τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να αποτελέσει όρο ε.σ.σ.ε.
18. Συστήνεται Συμβούλιο Προαγωγών, το οποίο θα εξετάζει ενστάσεις κατά αποφάσεων για βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή του Κεντρικού ή των Περιφερειακών Συμβουλίων του προσωπικού που εμπίπτει στις περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ΓΚΠ-ΟΤΕ. Η σύνθεση του παραπάνω Συμβουλίου θα καθοριστεί με απόφαση του Δ/ντα Συμβούλου.
Το εν λόγω Συμβούλιο θα εξετάσει όλες τις, κατά τα ως άνω, ενστάσεις του προσωπικού που αφορούν το χρονικό διάστημα από το έτος 2000 και μετά. Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος όρου θα καθοριστούν από το Γεν. Δ/ντή Δ. & A. A. Δ.
19. Ο Κλάδος Προσωπικού Διοικητικός-Εκμεταλλεύσεως μετονομάζεται σε Εμπορικό-Διοικητικό Κλάδο.
20. Οι ιατροί του Οργανισμού δύνανται να καταλαμβάνουν θέσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών, συναφών με το αντικείμενο εργασίας τους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 10 του ΓΚΠ- ΟΤΕ.
Στην παρούσα υπάγεται το μόνιμο και δόκιμο προσωπικό. Το έκτακτο προσωπικό υπάγεται μόνο σε όσες ρυθμίσεις της παρούσας αναφέρεται ρητά ή ορίζεται από την ατομική σύμβαση εργασίας του, από διατάξεις ε.σ.σ.ε., από Αποφάσεις του Δ.Σ.-ΟΤΕ και από εγκύκλιες υπηρεσιακές εντολές.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από της υπογραφής της, εκτός αν άλλως
ορίζεται σε αυτές.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ Γ. ΓΡ. ΟΜΕ-ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα...
 

blogger templates | Make Money Online