Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2000

Συλλογική σύμβαση 1999-2000 (τροποποίηση 3)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήμερα την 28-2-2000 οι υπογεγραμμένοι:

Α. Αφενός Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος του Οργανισμού,

Β. Αφετέρου ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΗΣ, Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ,

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του νόμου 1876/90 για τη σύναψη και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), συμφώνησαν τα παρακάτω:

1. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ΚΩΕΠ –ΟΤΕ, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι μητέρες βρεφών δύνανται, με δήλωσή τους, η οποία μπορεί να ανακληθεί μόνο για σπουδαίο λόγο, να λαμβάνουν, αντί του κατά τα ανωτέρω μειωμένου ωραρίου, άδεια με αποδοχές διάρκειας εννέα (9) μηνών, ή προκειμένου περί διδύμων διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, μετά τη λήξη της άδειας τοκετού.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ΚΩΕΠ – ΟΤΕ τροποποιείται ως εξής:
«Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τις υπαλλήλους, τις εξ υιοθεσίας μητέρες βρεφών, καθώς και για τους υπαλλήλους πατέρες βρεφών, οι οποίοι λόγω διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, έχουν αποδεδειγμένα την επιμέλεια αυτών».ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ
Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤ. ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΗΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡ. ΟΜΕ-ΟΤΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΟΜΕ-ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα...

Συλλογική σύμβαση 1999-2000 (τροποποίηση 2)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήμερα την 28η – 2ου – 2000 οι υπογεγραμμένοι:

α. Αφενός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος του
Οργανισμού.

β. Αφετέρου ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΗΣ,
Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ,

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του νόμου 1876/1990 για τη σύναψη και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), συμφώνησαν τα παρακάτω:

1. Προσωπικό, που υπηρετούσε στον Οργανισμό κατά την 10-6-1999 ως μόνιμο ή δόκιμο, ελάμβανε επίδομα 10% (οι κάτοχοι MASTER) ή 20% (οι κάτοχοι DOCTORAT) και δεν έχει ενταχθεί στον Κλάδο του Εξειδικευμένου Προσωπικού, εντάσσεται από 10-6-1999 στον ανωτέρω Κλάδο και στις αντίστοιχες μισθολογικές κατηγορίες και βαθμίδες, σύμφωνα με τους όρους της από 10-6-1999 εσσε.
2. Στο Εξειδικευμένο Προσωπικό που έχει προσληφθεί ή προσλαμβάνεται ως δόκιμο από 10-6-1999 έως την 30-11-2000 θα καταβάλλεται επιπλέον ποσό (διαφορά) στις αποδοχές που διαμορφώνονται με βάση την από 10-6-1999 εσσε και τον όρο 6 της από 11-6-1999 εσσε, ώστε το σύνολο των τακτικών αποδοχών του υπόψη προσωπικού να μην υπολείπεται των αποδοχών που ελάμβανε το έκτακτο εξειδικευμένο προσωπικό με τα ίδια τυπικά προσόντα και οικογενειακή κατάσταση.
Το ποσό της διαφοράς αυτής θα συμψηφίζεται με κάθε μελλοντική αύξηση των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του (πλην οικογενειακού επιδόματος) μέχρι την κάλυψή του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ – ΟΤΕ


Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ε. ΑΝΕΣΤΗΣ Κ. ΚΑΤΗΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡ. ΟΜΕ-ΟΤΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΟΜΕ-ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα...
 

blogger templates | Make Money Online