Πέμπτη 10 Ιουνίου 1999

Συλλογική σύμβαση 1999-2000 (τροποποίηση 1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Για τη συμπλήρωση και τροποποίηση της από 10-6-99 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ) σήμερα την 11-6-99 οι υπογεγραμμένοι:

α. Αφενός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος του Οργανισμού,

β. Αφετέρου ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΗΣ Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ,

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του νόμου 1876/90 για τη σύναψη και την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) συμφώνησαν να συμπληρωθεί – τροποποιηθεί η από 10-6-99 Ε.Σ.Σ.Ε. ως εξής:

1. Η προβλεπόμενη άδεια με αποδοχές που χορηγήθηκε με τον όρο 28 της από 10-9-96 Ε.Σ.Σ.Ε στο προσωπικό που εργάζεται μπροστά σε οθόνες απεικόνισης επεκτείνεται από 1-7-99 και στο προσωπικό που εργάζεται συνεχώς και κατά πλήρες ωράριο στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (1502, 155 και 158) του Συγκροτήματος Τηλεγραφικών Ανταποκρίσεων και Ναυτιλιακών Επικοινωνιών.
2. Η άδεια απουσίας 22 εργασίμων ημερών, που χορηγείται στο προσωπικό που πάσχει ή έχει παιδί που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος, είναι όλη με αποδοχές.
3. Το υπηρετούν κατά την υπογραφή της παρούσας έκτακτο προσωπικό πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου δύναται, κατόπιν αιτήσεώς του, που θα υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της παρούσας και μετά από πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων του περί ουσιαστικής καταλληλότητάς του να δοκιμοποιηθεί με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ. Το προσωπικό αυτό εντάσσεται και εξελίσσεται μισθολογικά σύμφωνα με τον όρο 4 της από 10-6-99 Ε.Σ.Σ.Ε. Λεπτομέρειες θα καθοριστούν με εγκύκλιο.
4. α. Το δεύτερο μη αριθμημένο εδάφιο του όρου 7 της από 10-6-99 Ε.Σ.Σ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσοστό του οικογενειακού επιδόματος ανέρχεται σε 9% για το 3ο παιδί και σε 15% για το 4ο παιδί και άνω».
β. Το δεύτερο μη αριθμημένο εδάφιο του όρου 12 της από 10-6-99 Ε.Σ.Σ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους Προϊσταμένους των παρακάτω Υπηρεσιακών Λειτουργιών καταβάλλονται από 1-7-99 τα έξοδα κίνησης και παράστασης Προϊσταμένου, σε ποσοστό υπολογιζόμενο στο ποσό που αντιστοιχεί στη 17η μισθολογική βαθμίδα της Κατηγορίας Εξειδικευμένου Προσωπικού με Διδακτορικό δίπλωμα, προσαυξημένο με το μεγαλύτερο ποσοστό χρονοεπιδόματος, ως ακολούθως:..»
5. Το προσωπικό του κλάδου Εξειδικευμένου Προσωπικό διέπεται από τη διάταξη του εδαφίου β της παραγράφου Γ1 του άρθρου 12 του Γ.Κ.Π. - ΟΤΕ.
6. Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται ως μόνιμο ή δόκιμο από 10-6-99 έως 30-11-2000 διαμορφώνονται σύμφωνα με τον όρο 10 της από 10-6-99 Ε.Σ.Σ.Ε. ως εάν αυτό είχε ενταχθεί αρχικά στο προϊσχύον μισθολόγιο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-Ο.Τ.Ε.ΓΕΩΡ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ε. ΑΝΕΣΤΗΣ Κ. ΚΑΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ ΟΜΕ-ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα...

Συλλογική σύμβαση 1999-2000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήμερα την 10-6-99 οι υπογεγραμμένοι:

α. Αφενός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος του Οργανισμού,

β. Αφετέρου ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΗΣ, Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ,

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του νόμου 1876/90 για τη σύναψη και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) , συμφώνησαν τα παρακάτω:

1. Το μόνιμο και δόκιμο προσωπικό εντάσσεται στις παρακάτω μισθολογικές κατηγορίες, έκταση των οποίων αποτελείται από 17 μισθολογικές βαθμίδες. Το ποσό της εισαγωγικής μισθολογικής βαθμίδας ορίζεται κατά κατηγορία ως εξής:

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 185.000
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 220.000
» Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δομικών (ΔΕ-ΔΟΜ) 227.000
» Διετούς Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΤΕ2) 232.000
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 260.000
» Τετραετούς Παν/κής Εκπ/σης (ΠΕ4) 270.000
» Πενταετούς Παν/κής Εκπ/σης (ΠΕ5) 290.000
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό δίπλωμα στάθμης MASTER 310.000
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό δίπλωμα. 350.000

2. Καθεμία από τις επόμενες της εισαγωγικής μισθολογική βαθμίδα, μέχρι και της 5ης, προσαυξάνεται έναντι της προηγουμένης της κατά 2%. Από την 6η μέχρι και τη 12η μισθολογική βαθμίδα, η προσαύξηση ορίζεται σε 2,5%. Από τη 13η μέχρι και τη 17η , η προσαύξηση ορίζεται σε 2%.
3. Όλες οι μισθολογικές βαθμίδες διανύονται ανά διετία, πλην της τελευταίας που διανύεται χωρίς χρονικό περιορισμό, με την επιφύλαξη των αντίστοιχων διατάξεων περί μισθολογικής εξέλιξης του ΓΚΠ-ΟΤΕ.
4. Η ένταξη του υπηρετούντος προσωπικού στις μισθολογικές κατηγορίες γίνεται ως ακολούθως:
α. Στην Κατηγορία ΥΕ εντάσσεται το Προσωπικό Υποστήριξης, με εξαίρεση το προσωπικό που με προηγούμενες διατάξεις είχε ενταχθεί στην κατηγορία ΜΕ. Το προσωπικό αυτό και στην περίπτωση που έχει τίτλους σπουδών στάθμης ανώτερης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσεται στην κατηγορία ΔΕ με εξαίρεση τους Τυφλούς Τηλεφωνητές Οικιακού Κέντρου οι οποίοι εφόσον έχουν τίτλο σπουδών Τεχνολογικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης εντάσσονται στις κατηγορίες που αντιστοιχούν στους τίτλους αυτούς.
β. Στην Κατηγορία ΔΕ εντάσσεται το προσωπικό με τίτλο σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και το προσωπικό που είχε ενταχθεί σύμφωνα με προηγούμενες διατάξεις στην κατηγορία ΜΕ καθώς και το προσωπικό που είχε ενταχθεί με ένα κλιμάκιο κάτω από το εισαγωγικό που προβλεπόταν για τον κλάδο ή την ειδικότητά του.
γ. Στην Κατηγορία ΔΕ-ΔΟΜ εντάσσεται το προσωπικό Ειδικότητας Δομικών Έργων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
δ. Στην Κατηγορία ΤΕ2 εντάσσεται το προσωπικό με πτυχίο διετούς Ανωτέρας Εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου ε.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και το υπηρετούν προσωπικό του Διοικητικού Κλάδου, που έχει γενικό πτυχίο Ραδιοτηλεγραφητή του Υπουργείου Μεταφορών- Επικοινωνιών (Συγκοινωνιών).
ε. Στην Κατηγορία ΤΕ εντάσσεται το προσωπικό με πτυχίο τριετούς ή τετραετούς Ανώτερης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Στην Κατηγορία αυτή εντάσσεται το προσωπικό που είχε ενταχθεί σύμφωνα με προηγούμενες διατάξεις στην ΑΡ3 κατηγορία.
Στ. Στην Κατηγορία ΠΕ4 εντάσσεται το προσωπικό με πτυχίο τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και το προσωπικό που είχε ενταχθεί σύμφωνα με προηγούμενες διατάξεις στην κατηγορία ΑΤ4.
Ζ. Στην Κατηγορία ΠΕ5 εντάσσεται το προσωπικό με πτυχίο πενταετούς ή μεγαλύτερης διάρκειας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, καθώς και το προσωπικό που είχε ενταχθεί σύμφωνα με προηγούμενες διατάξεις στην κατηγορία ΑΤ5.
Η. Στις Κατηγορίες Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό τίτλο στάθμης MASTER ή διδακτορικό, εντάσσεται το προσωπικό του Κλάδου Εξειδικευμένου Προσωπικού αντίστοιχα με τον κατεχόμενο μεταπτυχιακό τίτλο.
5. Το προσωπικό που θα προσληφθεί μετά την υπογραφή της παρούσας εντάσσεται με βάση τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για την πρόσληψή του σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη. Ειδικά στην κατηγορία ΠΕ5 θα εντάσσονται και οι έχοντες πτυχίο Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίου μετά ενδεικτικού Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικών Σπουδών ή άλλο ισότιμο ενδεικτικό αντίστοιχης ειδικότητας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Τίτλοι σπουδών στάθμης ανώτερης των απαιτούμενων δεν λαμβάνονται υπόψη, εκτός εάν το προσωπικό αυτό αλλάξει είδος εργασίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠ-ΟΤΕ και στην νέα του θέση εργασίας απαιτούνται οι τίτλοι αυτοί.
Ειδικά για το υπηρετούν προσωπικό που κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στάθμης MASTER ή διδακτορικό δίπλωμα και δεν εντάσσεται στις κατηγορίες Εξειδικευμένου Προσωπικού, θα συγκροτηθεί μικτή επιτροπή που θα εξετάσει κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις και θα προτείνει ανάλογη ρύθμιση.
6. Στις μισθολογικές βαθμίδες ενσωματώνονται καταργούμενες οι παρακάτω παροχές:
• Το διορθωτικό ποσό
• Η ΑΤΑ
• Το επιστημονικό επίδομα
• Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών
• Το επίδομα Ανώτατου Προσωπικού
• Διαφορές τακτικών αποδοχών που προβλέπονται από προηγούμενες Ε.Σ.Σ.Ε.

Στις μισθολογικές βαθμίδες του προσωπικού που εντάσσεται στις κατηγορίες εξειδικευμένου προσωπικού περιλαμβάνονται και όλα τα επιδόματα που διαμορφώνουν τακτικές αποδοχές πλην του οικογενειακού και του χρονοεπιδόματος.
7. Τα διατηρούμενα ποσοστιαία επιδόματα υπολογίζονται στην εισαγωγική βαθμίδα της ΥΕ Κατηγορίας, πλην του χρονοεπιδόματος που υπολογίζεται στη διανυόμενη μισθολογική βαθμίδα και του οικογενειακού επιδόματος που υπολογίζεται στην εισαγωγική βαθμίδα της Κατηγορίας ΔΕ-ΔΟΜ.
Το ποσοστό του οικογενειακού επιδόματος για το 3ο παιδί, 4ο παιδί και άνω προσαυξάνεται κατά 3%.
8. Για την ένταξη του υπηρετούντος προσωπικού στις μισθολογικές βαθμίδες λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον ΟΤΕ, καθώς και ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή Προσωπικού ΟΤΕ και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας κατά τα ισχύοντα.
Από τον ανωτέρω χρόνο αφαιρούνται τα έτη για τα οποία ο υπάλληλος είχε στερηθεί μισθολογικής προαγωγής με απόφαση του οικείου Συμβουλίου.
Η ένταξη του προσωπικού στις μισθολογικές βαθμίδες αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του προκύπτοντος κατά τα ανωτέρω έτους.
9. Σε περίπτωση που το προσωπικό μετά την κατά τα παραπάνω ένταξη υπολείπεται των τακτικών αποδοχών που ελάμβανε την 31/3/99 εντάσσεται με τις αποδοχές αυτές. Σε κάθε περίπτωση το υπηρετούν σήμερα μόνιμο και δόκιμο προσωπικό δεν θα λαμβάνει σε καμία περίπτωση αύξηση αποδοχών μικρότερη από 5% στη διετία 1999 & 2000 συνολικά.
10. Η καταβολή των προκυπτουσών μισθολογικών διαφορών από τους ανωτέρω όρους θα γίνει σε 4 ισόποσες δόσεις την 1/4/1999, την 1/12/1999, την 1/4/2000 & την 1/12/2000.
11. Στο προσωπικό που απολύθηκε από 2-1-99 ή θα απολυθεί μέχρι 31-12-99 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠ-ΟΤΕ και των ΕΣΣΕ, οι αυξήσεις αποδοχών που προκύπτουν από 1-4-99 και από 1-12-99 χορηγούνται αθροιστικά ένα πλήρη ημερολογιακό μήνα προ της ημερομηνίας απόλυσής τους και πάντως όχι νωρίτερα από 1-1-99.

Στο προσωπικό που θα απολυθεί από 2-1-2000 μέχρι 31-12-2000, οι αυξήσεις αποδοχών που προκύπτουν από 1-4-2000 και από 1-12-2000 χορηγούνται αθροιστικά ένα πλήρη ημερολογιακό μήνα προ της ημερομηνίας απόλυσής του και πάντως όχι νωρίτερα από 1-1-2000.
12. Ο όρος 6 της από 16-5-95 ΕΣΣΕ καταργείται, ενώ ο όρος 1 αυτής αντικαθίσταται ως εξής:
Στους Προϊστάμενους των παρακάτω Υπηρεσιακών Λειτουργιών καταβάλλονται από 1-7-99 τα έξοδα κίνησης και παράστασης Προϊσταμένου, σε ποσοστό υπολογιζόμενο στην 17η μισθολογική βαθμίδα της κατηγορίας Εξειδικευμένου Προσωπικού, προσαυξημένο με το μεγαλύτερο ποσοστό χρονοεπιδόματος ως ακολούθως:
Α. 40% στους Προϊστάμενους Κεντρικών και Περιφερειακών Δ/νσεων και λοιπών Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Δ/νσης. Τα ίδια έξοδα καταβάλλονται και στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικον. Υπηρ. του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ εφόσον είναι αποσπασμένος υπάλληλος του ΟΤΕ.
Β. 30% στους Προϊστάμενους Διαμερισμάτων, Συγκροτημάτων και Τμημάτων Κεντρικών Υπηρεσιακών Λειτουργιών.
Γ. 15% στους Προϊστάμενους Τμημάτων ή Κέντρων Εξυπηρέτησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Λειτουργιών.

Ανάλογα με την κάτω από τις πιο πάνω θέσεις ευθύνης λειτουργική δομή των Υπηρ. Λειτουργιών, θα μελετηθεί και θα υποβληθεί πρόταση εντός τριμήνου από μικτή επιτροπή για τη δυνατότητα χορήγησης εξόδων κίνησης και παράστασης σε υπεύθυνους θέσεων που δεν διαλαμβάνονται στους ανωτέρω.
13. Οι απαιτήσεις αποχώρησης με παροχή των κινήτρων (που αφορούν το έτος 2000) του όρου 44 της από 10-5-96 ΕΣΣΕ, όπως τροποποιήθηκε με την από 23-5-96 ΕΣΣΕ, για όσους έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν δικαίωμα απόλυσης το έτος 2000, θα υποβληθούν από 1-30 Νοεμβρίου 1999.

Οι κατά τα ανωτέρω απολύσεις θα πραγματοποιηθούν την 1-2-2000. Όσοι όμως θεμελιώνουν δικαίωμα απόλυσης μετά την 1-2-2000 θα απολύονται εντός μηνός από την ημερομηνία θεμελίωσης του εν λόγω δικαιώματος, σε ημερομηνία που θα καθορίζουν οι ίδιοι και πάντως όχι μετά την 29-12-2000.

Ο υπολογισμός του υπολειπόμενου χρόνου θα γίνεται από 2-1-2000, εκτός όσων θεμελιώνουν δικαίωμα απόλυσης μετά από την ημερομηνία αυτή, των οποίων ο υπολειπόμενος χρόνος θα υπολογίζεται από την ημερομηνία θεμελίωσης δικαιώματος απόλυσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της από 10-5-96 ΕΣΣΕ, όπως τροποποιήθηκε με την από 23-5-96 ΕΣΣΕ.
14. Τα πρόσθετα οδοιπορικά που χορηγούνται στους τυφλούς υπαλλήλους του Οργανισμού αναπροσαρμόζονται από 1-4-99 στο ποσό των 50.000 δρχ. το μήνα.
15. Συστήνεται μικτή επιτροπή προκειμένου εντός τριμήνου να μελετήσει:
Α. το θέμα του 35ωρου χωρίς μείωση αποδοχών και
Β. το θέμα του ωραρίου (ώρες προσέλευσης, εβδομαδιαίο ωράριο αποκλειόμενης της διευθέτησης του ημερήσιου ωραρίου).
Με βάση τη μελέτη αυτή, θα γίνει πιλοτική εφαρμογή των προτάσεων, σε χώρους και για χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθούν από κοινού. Ειδικότερα η πιλοτική εφαρμογή του 35ωρου θα γίνει από 1/10/99 και για ένα εξάμηνο. Από τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα ληφθούν οριστικές αποφάσεις.
16. Συστήνεται μικτή επιτροπή, προκειμένου να μελετήσει σύστημα αμοιβών που θα στηρίζεται στις θέσεις εργασίας. Η ολοκλήρωση του όλου έργου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30-6-2000.
17. Τα ποσά των χορηγούμενων χρηματικών βραβείων σε παιδιά εν ενεργεία. Συνταξιοδοτηθέντος ή αποβιώσαντος προσωπικού πενταπλασιάζονται.
18. Συστήνεται μικτή επιτροπή, που θα εξετάσει εντός διμήνου το θέμα των αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις και τις διημερεύσεις. Από 1-9-99 θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα των αποζημιώσεων αυτών.
19. Η επιλογή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων περί επιλογής των Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών, θα γίνεται σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ.- ΟΤΕ που λήφθηκε κατά την 2588/8-6-99 (θ.8) συνεδρίασή του.
20. Χορηγείται στην ΟΜΕ-ΟΤΕ ποσό 106.000.000 δρχ. το έτος 1999 και 106.000.000 δρχ. το έτος 2000 για την αντιμετώπιση δαπανών για προγράμματα ανταλλαγών εργαζομένων και συνδικαλιστικής επιμόρφωσης.
21. Ο ΓΚΠ-ΟΤΕ αναμορφώνεται σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
22. Ορίζεται διευκρινιστικά ότι το έκτακτο προσωπικό που αμείβεται με μισθολογική αντιστοιχία μόνιμου προσωπικού εντάσσεται μισθολογικά στην εισαγωγική μισθολογική βαθμίδα κατηγορία μόνιμου προσωπικού ανάλογα με το έργο για το οποίο έχει προσληφθεί, κατά τα ισχύοντα. Για το περιεχόμενο της ανωτέρω μισθολογικής βαθμίδας (ενσωμάτωση διορθωτικού ποσού, ΑΤΑ και επιδομάτων), τον τρόπο υπολογισμού των διατηρούμενων και χορηγούμενων σ’ αυτό επιδομάτων και την τμηματική χορήγηση των αυξήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρούσα. Για το έκτακτο προσωπικό διατηρείται το δικαίωμα του ΟΤΕ για τον καθορισμό του τρόπου και του ύψους της αμοιβής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και την κείμενη νομοθεσία.
23. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας ΕΣΣΕ αρχίζει από την υπογραφή της εκτός αν άλλως ορίζεται σ’ αυτές. Αναδρομικές διαφορές αποδοχών δεν καταβάλλονται, εκτός αν άλλως ορίζεται.ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ
Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣΕΥΣΤ. ΑΝΕΣΤΗΣΚΩΝ. ΚΑΤΗΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡ. ΟΜΕ-ΟΤΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΟΜΕ-ΟΤΕ
MASTER DOCT.
0 1 185000 220000 227000 232000 260000 270000 290000 310000 350000
2 2 188700 224400 231540 236640 265200 275400 295800 316200 357000
4 3 192474 228888 236171 241373 270504 280908 301716 322524 364140
6 4 196323 233466 240894 246200 275914 286526 307750 328974 371423
8 5 200250 238135 245712 251124 281432 292257 313905 335554 378851
10 6 205256 244088 251855 257402 288468 299563 321753 343943 388323
12 7 210388 250191 258151 263837 295680 307052 329757 352541 398031
14 8 215647 256445 264605 270433 303072 314728 338042 361355 407981
16 9 221038 262857 271220 277194 310649 322597 346493 370389 418181
18 10 226564 269428 278001 284124 318415 330662 355155 379649 428635
20 11 232229 276164 284951 291227 326375 338928 364034 389140 439351
22 12 238034 283068 292074 298508 334535 347401 343135 398868 450335
24 13 242795 288729 297916 304478 341225 354349 380597 406846 459342
26 14 247651 294504 303874 310568 348050 361436 388209 414982 468529
28 15 252604 300394 309952 316779 355011 368665 395974 423282 477899
30 16 257656 306402 316151 323114 362111 376038 403893 431748 487457
32 17 262809 312530 322474 329577 369353 383559 411971 440383 497206

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
1. Από 1-5 κλιμάκια το βήμα είναι 2%, από 6-12 είναι 2,5% και από 13-17 κλιμάκια είναι 2%.
2. Όλα τα επιδόματα υπολογίζονται στο 1ο Μ. Κ. του ΠΡ. ΥΠ. (185.000)
3. Στα νέα Μ. Κ. έχουν ενσωματωθεί: Βασικός Μισθός, Διορθωτικό Ποσό, Α.Τ.Α., επιδόματα σπουδών και το επίδομα ανωτάτου προσωπικού (75.000)

Διαβάστε περισσότερα...
 

blogger templates | Make Money Online