Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2008

Συλλογική Σύμβαση 2008 (Κίνητρα)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήμερα, 27-2-2008, οι υπογράφοντες:

α. Αφ’ ενός ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος του Οργανισμού

β. Αφ’ ετέρου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ, Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, κατά τις διατάξεις του Ν. 1876/90 για τη σύναψη και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) συμφώνησαν τα παρακάτω :

1. Στο Προσωπικό που, μέχρι 29-12-2008 , θα έχει θεμελιώσει δικαίωμα απόλυσης, σύμφωνα με τις σχετικές με την απόλυση διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού ΟΤΕ και θα απολυθεί μέχρι 30-12-2008, με αίτησή του, θα καταβληθεί, ως κίνητρο υποβολής αιτήσεως απολύσεως, πρόσθετο ποσό ύψους, 5.000€, 15.000€, 25.000€, 32.000€ και 40.000€ εφόσον ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι την ημερομηνία υποχρεωτικής απόλυσής του, λόγω 35ετίας ή ορίου ηλικίας, κατά τα ισχύοντα, είναι, αντίστοιχα, μέχρι και ένα (1) έτος, πλέον του έτους μέχρι και δύο (2) έτη, πλέον των δύο (2) ετών μέχρι και τρία (3) έτη, πλέον των τριών (3) ετών μέχρι και τέσσερα (4) έτη, πλέον των τεσσάρων πλήρων ετών (δωδεκαμήνων).

2. Το ως άνω απολυόμενο με αίτησή του Προσωπικό που δεν έχει εξαντλήσει τις μισθολογικές βαθμίδες της Μισθολογικής Κατηγορίας στην οποία ανήκει εντάσσεται στην αμέσως επόμενη από τη διανυόμενη μισθολογική βαθμίδα, ένα πλήρη ημερολογιακό μήνα προ της ημερομηνίας απόλυσής του.

3. Αυξήσεις αποδοχών για το έτος 2008, που τυχόν θα προκύψουν από ΕΣΣΕ, που θα υπογραφεί, θα χορηγηθούν αθροιστικά στο ανωτέρω Προσωπικό τουλάχιστον ένα πλήρη ημερολογιακό μήνα προ της ημερομηνίας απόλυσής του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα απ’ αυτήν.

4. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να καταβάλει στο Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (Κλάδοι Εφάπαξ Χορηγίας και Επικουρικής Σύνταξης) το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές εργοδότη και εργαζομένου για το χρόνο που απομένει μέχρι την ημερομηνία υποχρεωτικής απόλυσης του Προσωπικού, με ανώτατο όριο τα τέσσερα έτη.
Για τον υπολογισμό του, κατά τα ανωτέρω, ποσού, λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές, υπό συνθήκες πλήρους απασχόλησης, του τελευταίου, προ της αποχώρησης κάθε υπαλλήλου, μηνός.
Οίκοθεν νοείται ότι, με τη ρύθμιση αυτή αποκλείεται για τους ως άνω απολυόμενους το δικαίωμα για αναγνώριση συντάξιμου χρόνου ή για λήψη, μελλοντικά, υψηλότερου ποσοστού σύνταξης ή εφάπαξ χορηγίας, σύμφωνα με την κείμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία.

5. Οι αιτήσεις απόλυσης του Προσωπικού αυτού πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά από 3-3-2008 έως και 21-3-2008 και δεν είναι δυνατή η ανάκλησή τους. Ουδεμία αίτηση απόλυσης ικανοποιείται εφόσον εκκρεμεί σε βάρος του υπό απόλυση υπαλλήλου πειθαρχική δίωξη για αδίκημα που επισύρει την ποινή της οριστικής απόλυσης.

6. Οι, κατά τα ανωτέρω, απολύσεις θα πραγματοποιηθούν στις 11-4-2008 για όσους μέχρι και την 10-4-2008 έχουν θεμελιώσει δικαίωμα για άμεση λήψη σύνταξης. Όσοι όμως θεμελιώνουν δικαίωμα για άμεση λήψη σύνταξης από 11-4-2008 και μέχρι 29-12-2008, θα απολύονται εντός μηνός από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος αυτού, σε ημερομηνία που θα καθορίζουν οι ίδιοι και, πάντως, όχι μετά την 30-12-2008.

7. Ο υπολογισμός του υπολειπόμενου χρόνου για το προσωπικό που θα αποχωρήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, γίνεται από 1-1-2008, για όσους απολυθούν από 11-4-2008 και από την ημερομηνία απόλυσης για όσους απολυθούν μετά την 11-4-2008.

8. Στο ανωτέρω προσωπικό που έχει προϋπηρεσία εκτός ΟΤΕ και θα απολυθεί με αίτησή του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., χορηγείται ως κίνητρο ποσό, επιπλέον του προβλεπόμενου στον παραπάνω όρο 1, ύψους 1000€ ,για κάθε πλήρες τρίμηνο προϋπηρεσίας μέχρι την ημερομηνία υποχρεωτικής αποχώρησής του, λόγω 35ετίας ή ορίου ηλικίας, κατά τα ισχύοντα, με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) πλήρη τρίμηνα. Η εν λόγω προϋπηρεσία θα προκύπτει από σχετική πρωτότυπη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

9. Τα ανωτέρω ποσά, καθώς και κάθε άλλη αποζημίωση λόγω απόλυσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού ΟΤΕ και των Ε.Σ.Σ.Ε., καταβάλλονται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία απόλυσης, πλην της περίπτωσης απόλυσης βάσει του όρου 36 της, από 10-5-1996, Ε.Σ.Σ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την, από 31-10-1996, Ε.Σ.Σ.Ε., στην οποία καταβάλλεται εντός μηνός από την προσκόμιση της απόφασης άμεσης συνταξιοδότησης.

10.Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων απόλυσης, κρίσεως αυτών, κ.λ.π., θα καθοριστεί με Εγκύκλιο του Γενικού Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού, από τον οποίο θα επιλύονται προβλήματα και θα καλύπτονται κενά που τυχόν θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΟΤΕ Για την ΟΜΕ-ΟΤΕ


ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΠΑΝ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΝΤ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΕ-ΟΤΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΟΜΕ-ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα...
 

blogger templates | Make Money Online