Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2001

Συλλογική σύμβαση 2001 (Τροποποίηση)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήμερα την 7-12-2001 οι υπογεγραμμένοι:
α. Αφενός ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΑΣΗΣ, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ,
ως εκπρόσωπος του Οργανισμού,
β. Αφετέρου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΗΣ, Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του νόμου 1876/90 για τη σύναψη
και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
(Ε.Σ.Σ.Ε.), συμφώνησαν τα παρακάτω :
1. Οι επιλεγέντες έπειτα από προκήρυξη Προϊστάμενοι θέσεων ευθύνης, που
κατέχουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας εσσε τη θέση για
την οποία έχουν επιλεγεί, θα εξακολουθήσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους,
εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 10 του ΓΚΠ-
ΟΤΕ.
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ΓΚΠ-ΟΤΕ
καταργείται.
3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 10 του ΓΚΠ-ΟΤΕ τροποποιείται ως εξής :
« Προκήρυξη θέσης ευθύνης την οποία κατέχει προσωπικό που επιλέχθηκε
κατά τα ανωτέρω, γίνεται οποτεδήποτε με απόφαση του Διευθύνοντα
Συμβούλου, ύστερα από εισήγηση των ιεραρχικά προϊσταμένων.
Ανάκληση προϊσταμένου, επιλεγέντος σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω
παραγράφων, από τη θέση που κατέχει, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος
γίνεται οποτεδήποτε με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου.»
4. Η παράγραφος 2 της από 7-3-2001 εσσε καταργείται.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας εσσε αρχίζει από την ημερομηνία της
υπογραφής της.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ
Ν. ΜΑΝΑΣΗΣ ΠΑΝ. ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.-OTE & ΠΡΟΕΔΡ. ΟΜΕ-ΟΤΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΟΜΕ-
ΟΤΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα...
 

blogger templates | Make Money Online