Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2000

Συλλογική σύμβαση 1999-2000 (τροποποίηση 3)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήμερα την 28-2-2000 οι υπογεγραμμένοι:

Α. Αφενός Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος του Οργανισμού,

Β. Αφετέρου ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΗΣ, Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ,

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του νόμου 1876/90 για τη σύναψη και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), συμφώνησαν τα παρακάτω:

1. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ΚΩΕΠ –ΟΤΕ, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι μητέρες βρεφών δύνανται, με δήλωσή τους, η οποία μπορεί να ανακληθεί μόνο για σπουδαίο λόγο, να λαμβάνουν, αντί του κατά τα ανωτέρω μειωμένου ωραρίου, άδεια με αποδοχές διάρκειας εννέα (9) μηνών, ή προκειμένου περί διδύμων διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, μετά τη λήξη της άδειας τοκετού.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ΚΩΕΠ – ΟΤΕ τροποποιείται ως εξής:
«Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τις υπαλλήλους, τις εξ υιοθεσίας μητέρες βρεφών, καθώς και για τους υπαλλήλους πατέρες βρεφών, οι οποίοι λόγω διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, έχουν αποδεδειγμένα την επιμέλεια αυτών».ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ
Γ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤ. ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΩΝ. ΚΑΤΗΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡ. ΟΜΕ-ΟΤΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΟΜΕ-ΟΤΕ

 

blogger templates | Make Money Online