Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2006

Συλλογική Σύμβαση 2006-2007

Υπογραφή Ε. Σ. Σ. Ε. 2006 - 2007
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήμερα, 22-9-2006, οι υπογράφοντες :
α. Αφενός ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος του Οργανισμού,
β. Αφετέρου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ, Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ, Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, κατά τις διατάξεις του νόμου 1876/90, για τη σύναψη και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), συμφώνησαν τα παρακάτω :
1. Το ποσό της εισαγωγικής μισθολογικής βαθμίδας που προβλέπεται, κατά Κατηγορία Προσωπικού, από τον όρο 4 της, από 19-5-2004, Ε.Σ.Σ.Ε., αναπροσαρμόζεται, από 1-1-2006, ως εξής :
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 812 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 925 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών (ΔΕ-ΔΟΜ) 939 Ευρώ
» Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 964 Ευρώ
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1.076 Ευρώ
» Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 1.128 Ευρώ
» Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1.229 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό δίπλωμα στάθμης MASTER 1.279 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό δίπλωμα 1.405 Ευρώ
2. Τα ποσά των μισθολογικών βαθμίδων του όρου 1 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., αναπροσαρμόζονται, από 1-9-2006, ως εξής :
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 836 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 953 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών (ΔΕ-ΔΟΜ) 968 Ευρώ
» Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 993 Ευρώ
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1.109 Ευρώ
» Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 1.162 Ευρώ
» Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1.266 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό δίπλωμα στάθμης MASTER 1.318 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό δίπλωμα 1.447 Ευρώ
3. Τα ποσά των μισθολογικών βαθμίδων του όρου 2 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., αναπροσαρμόζονται, από 1-1-2007, ως εξής:
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 861 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 981 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών (ΔΕ-ΔΟΜ) 997 Ευρώ
» Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 1.023 Ευρώ
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1.142 Ευρώ
» Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 1.197 Ευρώ
» Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1.304 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό δίπλωμα στάθμης MASTER 1.357 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό δίπλωμα 1.490 Ευρώ
Υπογραφή Ε. Σ. Σ. Ε. 2006 - 2007
4. Τα ποσά των μισθολογικών βαθμίδων του όρου 3 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., αναπροσαρμόζονται, από 1-9-2007, ως εξής:
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 891 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 1.016 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών (ΔΕ-ΔΟΜ) 1.031 Ευρώ
» Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2) 1.059 Ευρώ
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1.182 Ευρώ
» Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4) 1.238 Ευρώ
» Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ5) 1.349 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό δίπλωμα στάθμης MASTER 1.405 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό δίπλωμα 1.543 Ευρώ
5. Στο προσωπικό που απολύθηκε από 2-1-2006 ή θα απολυθεί μέχρι 31-12-2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ και των Ε.Σ.Σ.Ε., οι αυξήσεις αποδοχών που προκύπτουν από 1-1-2006 και από 1-9-2006, σύμφωνα με τους όρους 1 και 2 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., χορηγούνται αθροιστικά έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα προ της ημερομηνίας απόλυσής του και, πάντως, όχι νωρίτερα από 1-1-2006.
Στο προσωπικό που θα απολυθεί από 2-1-2007 μέχρι 31-12-2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.-ΟΤΕ και των Ε.Σ.Σ.Ε., οι αυξήσεις αποδοχών που προκύπτουν από 1-1-2007 και από 1-9-2007, σύμφωνα με τους όρους 3 και 4 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., χορηγούνται αθροιστικά έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα προ της ημερομηνίας απόλυσής του και, πάντως, όχι νωρίτερα από 1-1-2007.
6. α. Τα έξοδα κίνησης και παράστασης που χορηγούνται σύμφωνα με την, από 7-8-2002, Ε.Σ.Σ.Ε., στους Υπεύθυνους Έργου αυξάνονται, από 1-11-2006, κατά 119 Ευρώ, μηνιαίως.
β. Η παράγραφος 7 του Κεφ. Β΄ της, υπ΄ αριθμ. 265/3/27-5-2004, Βασικής Εγκυκλίου εξακολουθεί να ισχύει.
7. Τα ποσά που χορηγούνται ως αποζημίωση ταμειακής διαχείρισης αυξάνονται, από 1-11-2006, σε 100 Ευρώ για την Α΄ Κατηγορία και σε 40 Ευρώ για τη Β΄ Κατηγορία και αναπροσαρμόζονται τιμαριθμικά, κατά τα ισχύοντα.
Οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες στις οποίες χορηγείται η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησής της καθορίζονται με Εγκύκλιο του Γεν. Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού.
8. Το μηνιαίο ποσό που χορηγείται για τη φύλαξη βρεφών και νηπίων
αναπροσαρμόζεται, από 1-11-2006, σε 200 Ευρώ.
9. Το ποσό του ατομικού δανείου του όρου 12 της, από 17-12-92, Ε.Σ.Σ.Ε., αναπροσαρμόζεται, από 1-11-2006, σε 5.000 €.
Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω δάνειο θα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που έχουν εξοφληθεί οι δόσεις προηγούμενου δανείου.
Οι μηνιαίες δόσεις εξόφλησης του ανωτέρω δανείου αυξάνονται κατά δέκα (10), για δάνεια που συνάπτονται μετά την ανωτέρω ημερομηνία.
Σε κάθε περίπτωση, το ανωτέρω δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό όταν το προσωπικό αποχωρήσει ή απολυθεί από την Υπηρεσία, οπότε τυχόν εναπομένον ανεξόφλητο υπόλοιπο αυτού παρακρατείται από την αποζημίωση απόλυσης, από την οποία παρακρατείται επίσης και κάθε άλλη απαίτηση του ΟΤΕ που απορρέει από την εργασιακή σχέση, καθισταμένης ομοίως ληξιπρόθεσμης και απαιτητής.
10. Τα ποσά των χορηγούμενων χρηματικών βραβείων σε παιδιά εν ενεργεία, συνταξιοδοτηθέντος ή αποβιώσαντος προσωπικού καθορίζονται, από 1-1-2006, ως εξής:
• Για απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ με άριστα 400 € και με λίαν καλώς 250 €.
• Για απόκτηση πτυχίου ΤΕΙ με άριστα 300 € και με λίαν καλώς 180 €.
• Για απόκτηση με άριστα:
Απολυτηρίου Λυκείου, 200 €.
Ενδεικτικού Α΄ και Β΄ Λυκείου, 160 €.
Απολυτηρίου Γυμνασίου, 120 €.
Ενδεικτικού Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, 80 €.
Υπογραφή Ε. Σ. Σ. Ε. 2006 - 2007
11. Στο προσωπικό που θεμελιώνει 25ετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία, χορηγείται, ύστερα από αίτησή του, δάνειο ισόποσο με την καταβαλλόμενη, λόγω απολύσεως, αποζημίωση και με επιτόκιο ίσο με εκείνο που προβλέπεται για τα χορηγούμενα ατομικά δάνεια του προσωπικού. Στο ποσό του ανωτέρω δανείου δεν περιλαμβάνεται η πρόσθετη αποζημίωση του όρου 6 της, από 19-5-2004, Ε.Σ.Σ.Ε., όπως εκάστοτε ισχύει.
Το χορηγούμενο, κατά τα ανωτέρω, δάνειο θα συμψηφίζεται με το δάνειο που χορηγείται σύμφωνα με τον όρο 26 της, από 7-3-1990, Ε.Σ.Σ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με τον όρο 14 της, από 17-12-1992, Ε.Σ.Σ.Ε., ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει για το προσωπικό που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω δάνεια συμψηφίζονται με τη δικαιούμενη, κατά το χρόνο απολύσεως, αποζημίωση.
Ο παρών όρος δεν εφαρμόζεται για το προσωπικό που εκκρεμεί εις βάρος του πειθαρχική δίωξη για αδίκημα τιμωρούμενο με την ποινή της οριστικής απολύσεως.
Λοιποί όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των ανωτέρω δανείων καθορίζονται με σχετική Εγκύκλιο της Διοίκησης.
12. Συστήνεται, με απόφαση του Γεν. Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού, μικτή Επιτροπή από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, προκειμένου να εξετάσει τα χορηγούμενα, για εκτέλεση ορισμένης εργασίας, επιδόματα, καθώς και τα οδοιπορικά κατοικίας και να προτείνει, εντός πέντε (5) μηνών, τρόπους βελτίωσης του εν γένει πλαισίου χορήγησής τους προς την κατεύθυνση του εξορθολογισμού χορήγησης αυτών, με βάση και τα νέα δεδομένα της επιχείρησης.
Στην παρούσα υπάγεται το μόνιμο, δόκιμο προσωπικό, καθώς και το προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την, από 25-5-2005, Ε.Σ.Σ.Ε. Το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου υπάγεται μόνο σε όσες ρυθμίσεις της παρούσας αναφέρεται ρητά ή ορίζεται από την ατομική σύμβαση εργασίας του, από διατάξεις Ε.Σ.Σ.Ε., από Αποφάσεις του Δ.Σ.-ΟΤΕ και από εγκύκλιες υπηρεσιακές εντολές.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της, εκτός αν άλλως ορίζεται σε αυτές.”
Εκτός των όρων της πιο πάνω ΕΣΣΕ συμφωνήθηκαν επίσης τα παρακάτω:
-Τριμερής συνάντηση Διοίκησης ΟΤΕ , ΟΜΕ-ΟΤΕ και Δ.Σ. Ταμείου Αρωγής προκειμένου να επιλυθεί άμεσα η εκκρεμότητα της δανειοδότησης του ταμείου.
- Άμεση ενεργοποίηση της επιτροπής για τους συμβασιούχους με σκοπό την εξεύρεση της κατάλληλης λύσης για την μονιμοποίησή τους, το συντομότερο δυνατό.
Η ΟΜΕ – ΟΤΕ θεωρεί σημαντική κατάκτηση και δικαίωση των αγώνων του Σ.Κ. και των συναδέλφων ,την κατάληξη των διαπραγματεύσεων και καλεί τους εργαζόμενους του Ομίλου να συνεχίσουμε μαζί τον αγώνα μας για την επίλυση και των υπολοίπων αιτημάτων των πρόσφατων απεργιακών κινητοποιήσεων και για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης του ομίλου ΟΤΕ και την μη εκχώρηση της Διοίκησής του.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παναγιώτης Κούτρας Αντώνης Μπιρμπιλής

 

blogger templates | Make Money Online