Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2008

Συλλογική Σύμβαση 2008-2009

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο Μαρούσι (Διοικητικό Μέγαρο), σήμερα 6-8-2008, οι υπογράφοντες :
α. Αφενός ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ ως εκπρόσωπος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)
β. Αφετέρου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΑΣ Πρόεδρος της ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕ-ΟΤΕ.
Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι κατά τις διατάξεις του νόμου 1876/90, για τη σύναψη και την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), συμφώνησαν τα παρακάτω:
1. Το ποσό της εισαγωγικής μισθολογικής βαθμίδας που προβλέπεται κατά Κατηγορία Προσωπικού από τον όρο 4 της, από 229-2006 Ε.Σ.Σ.Ε. αναπροσαρμόζεται, από 1-1-2008, ως εξής:
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)………………………….922 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)……………………….1052 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών (ΔΕ-ΔΟΜ)……..1067 Ευρώ
» Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2)……………….1096 Ευρώ
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)…………………………..1223 Ευρώ
» Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4)……….1281 Ευρώ
» Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4)……….1396 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό
δίπλωμα στάθμης MASTER ………………………………1454 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό
δίπλωμα ………………….. ………………………………1597 Ευρώ
2. Τα ποσά των μισθολογικών βαθμίδων του όρου 1 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. αναπροσαρμόζονται από1-9-2008, ως εξής :
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)………………………….950 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)……………………….1083 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών (ΔΕ-ΔΟΜ)……..1099 Ευρώ
» Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2)……………….1129 Ευρώ
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)…………………………..1260 Ευρώ
» Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4)……….1320 Ευρώ
» Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4)……….1438 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό
δίπλωμα στάθμης MASTER ………………………………1498 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό
δίπλωμα ………………….. ………………………………1645 Ευρώ
3. Τα ποσά των μισθολογικών βαθμίδων του όρου 1 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. αναπροσαρμόζονται από1-1-2009, ως εξής :
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)………………………….978 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)……………………….1116 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών (ΔΕ-ΔΟΜ)……..1132 Ευρώ
» Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2)……………….1163 Ευρώ
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)…………………………..1298 Ευρώ
» Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4)……….1359 Ευρώ
» Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4)……….1481 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό
δίπλωμα στάθμης MASTER ………………………………1543 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό
δίπλωμα ………………….. ………………………………1694 Ευρώ
4. Τα ποσά των μισθολογικών βαθμίδων του όρου 1 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε. αναπροσαρμόζονται από1-7-2009, ως εξής :
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)………………………….1008 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)……………………….1149 Ευρώ
» Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δομικών (ΔΕ-ΔΟΜ)……..1166 Ευρώ
» Διετούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ2)……………….1198 Ευρώ
» Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)…………………………..1337 Ευρώ
» Τετραετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4)……….1400 Ευρώ
» Πενταετούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ4)……….1526 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με μεταπτυχιακό
δίπλωμα στάθμης MASTER ………………………………1589 Ευρώ
» Εξειδικευμένου Προσωπικού με διδακτορικό
δίπλωμα ………………….. ………………………………1745 Ευρώ

5. Στο προσωπικό που απολύθηκε από 2-1-2008 ή θα απολυθεί μέχρι 31-12-2008, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.-ΟΤΕ και των Ε.Σ.Σ.Ε., οι αυξήσεις αποδοχών που προκύπτουν από 1-1-2008 και από 1-9-2008, σύμφωνα και με τους όρους 1 και 2 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., χορηγούνται αθροιστικά έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα προ της ημερομηνίας απόλυσής του και πάντως, όχι νωρίτερα από 1-1-2008.

Στο προσωπικό που θα απολυθεί από 2-1-2009 μέχρι 31-12-2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.-ΟΤΕ και των Ε.Σ.Σ.Ε., οι αυξήσεις αποδοχών που προκύπτουν από 1-1-2009 και από 1-9-2009, σύμφωνα και με τους όρους 3 και 4 της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε., χορηγούνται αθροιστικά έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα προ της ημερομηνίας απόλυσής του και πάντως, όχι νωρίτερα από 1-1-2009

6. Το προσωπικό που προσλήφθηκε ή προσλαμβάνεται κατ΄εφαρμογήν των 421/Δ.1027/29-6-2007 και 421/Δ.1263/21-8-2007 Αποφάσεων του Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντα Συμβούλου, πέραν των παροχών που προβλέπονται από τις παραπάνω αποφάσεις λαμβάνει τα ατομικά δάνεια, τα έξοδα κίνησης (οδοιπορικά κατοικίας), τα έξοδα φύλαξης βρεφών και νηπίων, συμμετέχει στο Λογαριασμό Νεότητας , στο Κεφάλαιο Αλληλοβοήθειας, υπάγεται στην πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται από την Αγροτική Ασφαλιστική και συμμετέχει στο σύστημα κινήτρων και επιβράβευσης ανθρώπινου δυναμικού, με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται για το λοιπό προσωπικό.
Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, κατ΄εφαρμογήν των παραπάνω
αποφάσεων.
7. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας μέχρι ένα έτος, που διένυσε το προσωπικό σε συνδεδεμένες, κατά την έννοια της περιπτώσεως αα΄ του εδαφίου α΄της παραγράφου 5 του άρθρου 42 του Νόμου 2190/1920, με τον ΟΤΕ επιχειρήσεις , αναγνωρίζεται, από 1-1-2009, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον ΟΤΕ, αποκλειστικά και μόνο για την ένταξη στις μισθολογικές βαθμίδες και τον υπολογισμό του χρονοεπιδόματος. Ουδείς άλλος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που διανύθηκε είτε στις ως άνω συνδεδεμένες επιχειρήσεις είτε σε άλλους εργοδότες αναγνωρίζεται. Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος όρου καθορίζονται από τον Γενικό Δ-ντή Ανθρώπινου Δυναμικού.
8. Προσωπικό του Οργανισμού που συμπληρώνει 25 χρόνια υπηρεσίας στον ΟΤΕ ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούται μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα κανονική άδεια και συνολικά 26 εργάσιμες ημέρες σε καθεστώς πενθήμερης εργασίας.
9. Η άδεια για τους εργαζόμενους γονείς (χήρους ή άγαμους) μονογονεϊκών οικογενειών, που χορηγείται με βάση τις διατάξεις της ΕΓΣΣΕ των ετών 2002-2003 (άρθρο 7), επεκτείνεται και στους διαζευγμένους γονείς, που έχουν αναλάβει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των παιδιών.
10. Στο προσωπικό του Οργανισμού που απασχολείται κατά πλήρες ωράριο εργασίας και έχει σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον και ανήλικο παιδί, παρέχετια από 1-9-2008, η δυνατότητα χρήσης μειωμένου ημερήσιου ωραρίου κατά μία ώρα, χωρίς αντίστοιχη μείωση των αποδοχών του.
11. Στους τυφλούς ή παραπληγικούς – τετραπληγικούς υπαλλήλους που απασχολούνται κατά πλήρες ωράριο εργασίας στον Οργανισμό, παρέχεται, από 1-9-2008, η δυνατότητα μείωσης του ημερήσιου ωραρίου κατά μία ώρα, χωρίς αντίστοιχη μείωση των αποδοχών τους, διατηρουμένων, για τις περιπτώσεις αυτές, τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων.
12. Το προσωπικό του Οργανισμού που έχει παιδιά ηλικίας μέχρι δεκα έξι (16) ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα υποχρεωτικής η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούται, για κάθε παιδί, άδεια απουσίας με αποδοχές ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα και μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργάσιμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, για να επισκεφθεί το σχολείο του παιδιού, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσής του. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ανωτέρω άδειας θα καθοριστούν με εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού.
13. Για τους εργαζόμενους που εργάζονται κατά βάρδιες στα ΚΔΕ “ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ” και “ΝΕΜΕΑ” και με σκοπό την εναλλαγή τους στα τμήματα εργασίας, παρέχεται, στα αρμόδια υπηρεσιακά Όργανα, η ευχέρεια ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες καθορισμού συνεχούς ωραρίου, που αντιστοιχεί σε εργασία δύο ημερών (διπλοβάρδια), μόνο για το εσπερινό και το μεταμεσονύκτιο τμήμα εργασίας με τις εξής προϋποθέσεις : (1) Η ως άνω ευχέρεια παρέχεται μια μόνο φορά την εβδομάδα ανά εργαζόμενο. (2) Στην περίπτωση αυτή, θα παρέχεται οπωσδήποτε στον εργαζόμενο τουλάχιστον 12ωρη συνεχής ανάπαυση τόσο πριν την ώρα έναρξης της εσπερινής βάρδιας , όσο και μετά την ώρα λήξης της μεταμεσονύκτιας βάρδιας. Ο παρών όρος ισχύει από 1-9-2008.
14. Στους εργαζόμενους που εργάζονται σε μονοπρόσωπες βάρδιες σε Υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ώρη βάση, στις οποίες η απομάκρυνση των εργαζομένων εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων (προσωπικό φύλαξης χώρων, εποπτείας τεχνικών εγκαταστάσεων), επιτρέπεται, κατ΄εξαίρεση , η σωρευτική χορήγηση της ενδιάμεσης ανάπαυσης (15λεπτο). Για κάθε τριάντα (30) ημέρες πραγματικής απασχόλησης του προσωπικού και με τις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις , χωρίς να λαμβάνει τη 15λεπτη ενδιάμεση ημερήσια ανάπαυση, θα του χορηγείται σωρευτικά, μία (1) ημέρα αντισταθμιστικής ανάπαυσης. Ο παρών όρος ισχύει από 1-9-2008.
15. Ο Κανονισμός Μεταθετότητας Προσωπικού ΟΤΕ, όπως αυτός είναι προσαρτημένος στην 42/Δ.189/12-2-2007 Απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. & Δ/ντα Συμβούλου καθώς και οι ρυθμίσεις για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που προβλέπονται από την 15/Δ.186/12-2-2007 Απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. & Δ/ντα Συμβούλου καθίστανται όροι της παρούσας Ε.Σ.Σ.Ε.
16. Συστήνεται, με απόφαση του Γενικού Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού, μικτή επιτροπή από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, η οποία, αφού εξετάσει την ένταξη του προσωπικού του ΟΤΕ στις Μισθολογικές Κατηγορίες με βάση τους τίτλους σπουδών του, θα μελετήσει και θα προτείνει τον τρόπο ένταξης στο μισθολόγιο του ΟΤΕ των εργαζομένων της ΟΤΕΝΕΤ που έχουν ενταχθεί στον ΟΤΕ λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση από τον ΟΤΕ.
17. Συστήνεται, με απόφαση του Γενικού Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού, μικτή επιτροπή από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, προκειμένου να μελετήσει και να προτείνει, εντός τριμήνου από τη σύστασή της, την τροποποίηση των διατάξεων περί πειθαρχικού ελέγχου.
18. Συστήνεται, με απόφαση του Γενικού Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού, μικτή επιτροπή από εκπροσώπους του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της επιτροπής που συστάθηκε με την 15/Δ.1158/20-7-2007 Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού θα εξετάσει τρόπους εξορθολογισμού των επιδομάτων.
19. Το μηνιαίο ποσό που χορηγείται για τη φύλαξη βρεφών και νηπίων στους δικαιούμενους αυτό αναπροσαρμόζεται από 1-9-2008, σε 250 ευρώ.
20. Το επίδομα Τεχνικού Ασφαλείας, που χορηγείται στοπροσωπικό που το δικαιούται σύμφωνα με τον όρο 3 της, από 7-8-2002 Ε.Σ.Σ.Ε, αναπροσαρμόζεται, από 1-9-2008, στο ποσό των 400 ευρώ, το μήνα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στον ανωτέρω όρο της Ε.Σ.Σ.Ε.
Στην παρούσα υπάγεται το προσωπικό που υπηρετούσε ως μόνιμο ή δόκιμο στις 14-7-2005, καθώς και το προσωπικό που προσλήφθηκε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την, από 25-5-2005, Ε.Σ.Σ.Ε Επίσης, με εξαίρεση τους όρους 18 και 20, στην παρούσα υπάγεται και το προσωπικό που προσλήφθηκε ή προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, κατ΄εφαρμογήν των 421/Δ.1027/29-6-2007 και 421/Δ.1263/21-8-2007 Αποφάσεων του Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντα Συμβούλου. Το λοιπό προσωπικό που υπηρετεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου υπάγεται μόνο σε όσες ρυθμίσεις της παρούσας αναφέρεται ρητά ή ορίζεται από την ατομική σύμβαση εργασίας του, από διατάξεις Ε.Σ.Σ.Ε., από Αποφάσεις του Δ.Σ.-ΟΤΕ και από εγκύκλιες υπηρεσιακές εντολές
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της, εκτός αν άλλως ορίζεται σε αυτές.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

blogger templates | Make Money Online