Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2007

Αξιολόγιο

"Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού το οποίο δεν κατέχει θέση ευθύνης"

ΣΧΕΤ.: α) 401/Δ.187/12-2-2007 Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου (Εσωτερικός Κανονισμός Προσωπικού ΕΚΠ – ΟΤΕ)
β) 4/30/30-11-2006 Β.Ε. (Σύστημα Στοχοθεσίας και Αξιολόγησης Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών και Επιβράβευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού)
γ) 107/3/25-1-2007 B.E. (περί Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων)


Η παρούσα Εγκύκλιος περιγράφει το Σύστημα Αξιολόγησης του Προσωπικού που δεν κατέχει θέση ευθύνης, αντικαθιστώντας το ισχύον «Σύστημα Κρίσης και Αξιολόγησης Προσωπικού» που περιγράφεται στη Β.Ε. 4/24/7-12-1999, Κεφάλαιο Β΄, η οποία καταργείται από την υπογραφή της παρούσης.

1. Εισαγωγή

Μέσω του παρόντος Συστήματος Αξιολόγησης του Προσωπικού εκτιμώνται:
A. Οι Ικανότητες τις οποίες απαιτείται να διαθέτουν οι εργαζόμενοι προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στην εκτέλεση του έργου τους και,
B. Η Απόδοσή τους κατά τη διεκπεραίωση του έργου τους.


Στην παρούσα ορίζονται:
Αξιολογούμενος: ο εργαζόμενος που αξιολογείται
Αξιολογητής: ο άμεσος Προϊστάμενος του Αξιολογουμένου (ή ο Διευθυντής Έργου)
Εποπτεύων την αξιολόγηση: ο άμεσος Προϊστάμενος του Αξιολογητή (ή ο Πελάτης του Έργου)

Σημαντική καινοτομία του Συστήματος αποτελεί η εισαγωγή της ανοιχτής αξιολόγησης, δηλαδή, της αξιολόγησης μέσω συνέντευξης μεταξύ Αξιολογητή και Αξιολογουμένου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης γίνεται ανασκόπηση του έργου και των αποτελεσμάτων του Αξιολογουμένου κατά την περίοδο αξιολόγησης, καθώς και διερεύνηση των σημείων στα οποία επιδέχεται βελτίωση, ενώ επεξηγείται αναλυτικά στον Αξιολογούμενο η τεκμηρίωση της αξιολόγησής του.


2. Χαρακτηριστικά του Συστήματος

Το Σύστημα Αξιολόγησης
• είναι ανοιχτό και ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, δεδομένου ότι βασίζεται στη συνέντευξη αξιολόγησης
• επιτρέπει τη διαχρονική παρακολούθηση των Αξιολογήσεων από τους Αξιολογουμένους
• είναι διαδραστικό, καθόσον, εκτός από την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων στη συνέντευξη, δίνει τη δυνατότητα στον Αξιολογητή και στον Αξιολογούμενο να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την αξιολόγηση των Ικανοτήτων και της Απόδοσης, καθώς και τα προς βελτίωση μέτρα που συμφωνούνται.
3. Σκοποί του Συστήματος

Οι σκοποί του Συστήματος είναι:
α) Η συνεχής βελτίωση της Απόδοσης των Αξιολογουμένων και η ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους, μέσω των συχνών συζητήσεων – συνεργασιών με τον Προϊστάμενό τους στη διάρκεια του έτους, που οδηγούν στη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και στην αξιοποίηση του Προσωπικού.
β) Η εδραίωση της έννοιας της ενεργούς συμμετοχής του Αξιολογουμένου, τόσο στη διαδικασία της αξιολόγησής του, μέσω της συνέντευξης με τον Προϊστάμενό του, όσο και στη συμβολή του στα εταιρικά αποτελέσματα.
γ) Η ενίσχυση της διαφάνειας στην Αξιολόγηση, καθώς και του αισθήματος αξιοκρατίας που απορρέει από αυτήν.
δ) Η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας των Ικανοτήτων και του επαγγελματισμού του Προσωπικού, η οποία συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη και ανάπτυξή του.
ε) Η δίκαιη κατανομή της επιβράβευσης του Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Β.Ε. 4/30/30-11-2006.
4. Ποιοι υπάγονται στο Σύστημα Αξιολόγησης

Στο Σύστημα Αξιολόγησης υπάγεται το Προσωπικό της Εταιρείας που δεν κατέχει θέση ευθύνης, καθώς και το Προσωπικό Εταιρειών του Ομίλου που εργάζεται στον ΟΤΕ. Στο Σύστημα δεν υπάγεται το Προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.
5. Εκθέσεις Αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης διεκπεραιώνεται με τη συμπλήρωση των Εκθέσεων Αξιολόγησης που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσης. Συγκεκριμένα, το Παράρτημα περιλαμβάνει δύο (2) Υποδείγματα: το Υπόδειγμα 1 αφορά στην Έκθεση Αξιολόγησης Προσωπικού που απασχολείται στο έργο των κλάδων Ε, Τ, Δ και Ο, καθώς και στους Ιατρούς της Εταιρείας, ενώ το Υπόδειγμα 2 αφορά στο Προσωπικό που απασχολείται στο έργο του κλάδου Υ.


6. Βαθμολογία Αξιολόγησης
6.1. Κλίμακα Αξιολόγησης
Οι Ικανότητες και η Απόδοση αξιολογούνται με βάση την ακόλουθη κλίμακα:
α) Από 0 μέχρι και 45 : ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
β) Άνω του 45 μέχρι και 60 : ΜΕΤΡΙΟΣ
γ) Άνω του 60 μέχρι και75 : ΚΑΛΟΣ
δ) Άνω του 75 μέχρι και 90 : ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ
ε) Άνω του 90 μέχρι και 100 : ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Αξιολογούμενος βαθμολογηθεί κάτω του 45 ή άνω του 95, σε οποιαδήποτε Ικανότητα ή κριτήριο Απόδοσης, ο Αξιολογητής πρέπει εγγράφως να αιτιολογήσει τους λόγους μιας τέτοιας βαθμολόγησης στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ».
6.2. Αξιολόγηση των Ικανοτήτων
Κάθε Ικανότητα έχει συγκεκριμένο Συντελεστή Βαρύτητας που αποτυπώνει τη σπουδαιότητά της για την Εταιρεία. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης των Ικανοτήτων προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων των βαθμών αξιολόγησης επί τον αντίστοιχο Συντελεστή Βαρύτητας, διαιρούμενο με το άθροισμα των Συντελεστών Βαρύτητας.
Για το Προσωπικό κλάδου Υ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους βαθμών αξιολόγησης σε κάθε Ικανότητα διαιρούμενο με το πλήθος των Ικανοτήτων.
Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης των Ικανοτήτων κατατάσσει τον Αξιολογούμενο σε μια από τις βαθμίδες της παραπάνω κλίμακας.

6.3. Αξιολόγηση της Απόδοσης
Με την αξιολόγηση της Απόδοσης εξετάζεται κατά πόσον ο Αξιολογούμενος έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα (αποτελεσματικότητα) στη διάρκεια του έτους και ο τρόπος με τον οποίο τα πέτυχε (αποδοτικότητα).
Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της Απόδοσης προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών αξιολόγησης σε κάθε κριτήριο Απόδοσης, διαιρούμενο με το πλήθος των κριτηρίων και τον κατατάσσει σε μια από τις βαθμίδες της παραπάνω κλίμακας.

6.4. Συνολικός Βαθμός Αξιολόγησης
Ο Συνολικός Βαθμός Αξιολόγησης προκύπτει από το ημιάθροισμα του τελικού βαθμού αξιολόγησης των Ικανοτήτων και του τελικού βαθμού αξιολόγησης της Απόδοσης.
Στο Παράρτημα της παρούσης παρατίθεται παράδειγμα Αξιολόγησης.

Στην περίπτωση που ο Αξιολογούμενος έχει Συνολικό Βαθμό Αξιολόγησης κάτω του «ΚΑΛΟΣ» [η βαθμίδα «ΚΑΛΟΣ» (άνω του 60 μέχρι και 75) αποτελεί τη μέση βαθμίδα Αξιολόγησης], δε μετέχει στο Σύστημα Επιβράβευσης (όπως προβλέπεται στο κεφ. 4 της Β.Ε. 4/30/30-11-2006) και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον ΕΚΠ – ΟΤΕ.


6.5. Κατανομή Βαθμολογίας Αξιολόγησης
Για την ορθή λειτουργία του Συστήματος Αξιολόγησης μέσω
• της διασφάλισης της αξιοκρατίας
• της αναγνώρισης των πραγματικά υψηλών αποδόσεων και, με αυτόν τον τρόπο, της δημιουργίας προτύπων εργασίας και επιχειρησιακής συμπεριφοράς,
είναι αναμενόμενο ότι οι αποδόσεις των εργαζομένων, με βάση τις οποίες η Εταιρεία και, κατ’ επέκταση, οι Υπηρεσιακές της Λειτουργίες επιτυγχάνουν τους στόχους τους, παρουσιάζουν διαφορές. Ως εκ τούτου, η αποτύπωση ικανού συνόλου ατομικών αποτελεσμάτων αναμένεται να ακολουθεί καμπύλη κανονικής κατανομής, μέσω της οποίας θα αναγνωρίζονται και θα διακρίνονται οι πραγματικά υψηλές και χαμηλές αποδόσεις, ώστε να εφαρμόζονται κατάλληλα τα συστήματα επιβράβευσης και ανάπτυξης του Προσωπικού.
7. Διαδικασία Αξιολόγησης
Η Αξιολόγηση διεξάγεται μια (1) φορά το χρόνο (από 1η έως 31η Ιανουαρίου), αφορά στην περίοδο του προηγουμένου ακεραίου ημερολογιακού έτους και διενεργείται από τον άμεσο Προϊστάμενο του Αξιολογουμένου κατά το έτος αξιολόγησης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα θεσμοθετημένα επίπεδα διοίκησης.
Το αποτέλεσμα της Αξιολόγησης διαμορφώνεται με βάση τη συνεχή εκτίμηση των Ικανοτήτων και της Απόδοσης του Αξιολογουμένου μέσω της καθημερινής επικοινωνίας και συνεργασίας του Αξιολογητή και του Εποπτεύοντος με τον Αξιολογούμενο. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, Αξιολογητής και Εποπτεύων οφείλουν να έχουν συχνές συνεργασίες – συζητήσεις με τον Αξιολογούμενο, κατά τις οποίες τον καθοδηγούν για την ορθή εκτέλεση του έργου του και μεριμνούν για την ανάπτυξή του.
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

i. Πριν την έναρξη της ετήσιας αξιολόγησης, οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιακών Λειτουργιών καταρτίζουν το πρόγραμμα των συνεντεύξεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διενέργεια κάθε αξιολόγησης, χωρίς να παρακωλύεται το υπηρεσιακό έργο.
ii. Ο Αξιολογητής υποβάλλει προσχέδιο αξιολόγησης των υπό την ευθύνη του Αξιολογουμένων στον Εποπτεύοντα για σχολιασμό και καταρτίζει το πρόγραμμα των συνεντεύξεων αξιολόγησης.
iii. Οι Αξιολογούμενοι προετοιμάζονται επαρκώς και εγκαίρως για τη συνέντευξη, ώστε η διαδικασία να είναι συμμετοχική και εποικοδομητική. Ενδείκνυται διενέργεια αυτοαξιολόγησης πριν τη συνέντευξη, ώστε, μαζί με τις απόψεις του Αξιολογητή, να αποτελέσει τη βάση δημιουργικής συζήτησης.
iv. Ο Αξιολογούμενος και ο Αξιολογητής συμπληρώνουν και υπογράφουν την Έκθεση Αξιολόγησης και την διαβιβάζουν στον Εποπτεύοντα προς επικύρωση.
v. Ο Εποπτεύων συγκεντρώνει και διαβιβάζει τις Εκθέσεις Αξιολόγησης του υπό την ευθύνη του Προσωπικού στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για περαιτέρω επεξεργασία. Οι Εκθέσεις διαβιβάζονται με συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση όπου αναφέρονται τα ονόματα των Αξιολογουμένων.

Η καταχώρηση των δεδομένων της αξιολόγησης στο πληροφοριακό σύστημα γίνεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τις Τηλεπικοινωνιακές Περιφέρειες για το Προσωπικό που υπάγεται σε αυτές.

Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου.

Οι Προϊστάμενοι του Αξιολογουμένου έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της Αξιολόγησής του, καθώς και για την τεκμηρίωσή της (Εκθέσεις Αξιολόγησης, πληροφοριακά συστήματα κ.λπ.).
8. Ενστάσεις Αξιολογουμένων

Ένσταση είναι η έγγραφη προσφυγή του Αξιολογουμένου προς τον Εποπτεύοντα, όταν θεωρεί ότι η Αξιολόγηση δεν απεικονίζει την πραγματικότητα ως προς τα αξιολογηθέντα κριτήρια. Η υποβολή της ένστασης γίνεται από τον Αξιολογούμενο υπογράφοντας στο πεδίο «ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ» στην Έκθεση Αξιολόγησης και τεκμηριώνεται στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ».
Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι ενστάσεις των Αξιολογουμένων να εξετάζονται και να επιλύονται μεταξύ Αξιολογουμένου, Αξιολογητή και Εποπτεύοντος. Στην περίπτωση που συμφωνήσουν, συμπληρώνεται, με ευθύνη του Εποπτεύοντος, νέα Έκθεση Αξιολόγησης που υπογράφεται από όλους τους μετέχοντες στη διαδικασία.
Ενστάσεις που δεν επιλύονται κατά τον ανωτέρω τρόπο, επιλύονται τελεσίδικα από τον Προϊστάμενο του Εποπτεύοντος. Εάν η ένσταση γίνει δεκτή, τότε, με ευθύνη του Προϊσταμένου του Εποπτεύοντος, συμπληρώνεται νέα Έκθεση Αξιολόγησης που υπογράφεται από όλους τους μετέχοντες στη διαδικασία. Εάν η ένσταση δε γίνει δεκτή, η Έκθεση Αξιολόγησης επικυρώνεται από τον Προϊστάμενο του Εποπτεύοντος στη μορφή που την παρέλαβε.
Σε κάθε περίπτωση οι ενστάσεις επιλύονται τελεσίδικα μέχρι και το επίπεδο Γενικών Διευθυντών.
Ο Προϊστάμενος που έλαβε την τελική απόφαση για την ένσταση οφείλει να ενημερώσει τον Αξιολογούμενο για τα αποτελέσματά της.
9. Έλεγχος των Αξιολογητών

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Αξιολόγησης από τον Αξιολογητή και τον Εποπτεύοντα. Η Αξιολόγηση αποτελεί βασικό καθήκον των Προϊσταμένων και οι Αξιολογητές κρίνονται από τους Προϊσταμένους τους, εκτός των άλλων και για την ορθότητα των αξιολογήσεων του υπό την ευθύνη τους Προσωπικού, τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν, την υποστήριξη που προσέφεραν, την εκπαίδευση που πρότειναν κ.λπ. Εξ άλλου, η σύνταξη μη αντικειμενικής Έκθεσης Αξιολόγησης αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα του Προϊσταμένου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16, παράγραφος 4ια του ΕΚΠ – ΟΤΕ.
10. Ειδικές περιπτώσεις Αξιολόγησης

Το Σύστημα προϋποθέτει ότι ο Αξιολογητής προΐσταται του Αξιολογουμένου για το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3), τουλάχιστον, μηνών της περιόδου αξιολόγησης, προκειμένου να δύναται να τον αξιολογήσει, ειδάλλως η αξιολόγηση διενεργείται από τον Προϊστάμενο (ή Διευθυντή Έργου) που είχε υπό την ευθύνη του τον Αξιολογούμενο το αμέσως προηγούμενο διάστημα για τρεις (3), τουλάχιστον, μήνες.
Αξιολογητής και Εποπτεύων δεν μπορούν να είναι το ίδιο πρόσωπο παρά μόνο στην περίπτωση όπου Αξιολογητής είναι ο Γενικός Διευθυντής.

Α. Στην περίπτωση που ο Αξιολογητής απομακρυνθεί από τη θέση του εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους αξιολόγησης (είτε λόγω μετάθεσης, είτε λόγω απόλυσης, είτε λόγω απόσπασης κ.λπ.), οφείλει εντός δέκα (10) ημερών πριν τη μετακίνησή του να διενεργήσει τις αξιολογήσεις του υπό την ευθύνη του Προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 7 της παρούσης.
Β. Όταν, λόγω κωλύματος, ο Αξιολογητής δεν μπορεί να συντάξει Έκθεση Αξιολόγησης, τότε αυτή συντάσσεται από το νόμιμο αναπληρωτή του, εφόσον αυτός έχει οριστεί με απόφαση τουλάχιστον από την 1η Οκτωβρίου του έτους αξιολόγησης. Αν ο χρόνος που έχει ορισθεί ο αναπληρωτής είναι μικρότερος του τριμήνου, η αξιολόγηση διενεργείται από τον Εποπτεύοντα και επικυρώνεται από τον άμεσο Προϊστάμενό του.
Σε περίπτωση κωλύματος του Εποπτεύοντος, την αξιολόγηση διενεργεί ο αναπληρωτής του, ο οποίος πρέπει να έχει οριστεί με απόφαση τουλάχιστον από την 1η Οκτωβρίου του έτους αξιολόγησης. Αν δεν υπάρχει αναπληρωτής, η αξιολόγηση διενεργείται από τον Προϊστάμενο του υπερκειμένου επιπέδου διοίκησης. Ο αναπληρωτής του Εποπτεύοντος μπορεί να επικυρώσει αξιολόγηση που έχει διενεργηθεί από Αξιολογητή ή αναπληρωτή του Αξιολογητή που έχει το Προσωπικό υπό την ευθύνη του για τους τρεις (3), τουλάχιστον, τελευταίους μήνες του έτους αξιολόγησης.
Γ. Στις περιπτώσεις παράλληλης άσκησης καθηκόντων, όπου Αξιολογητής και Εποπτεύων είναι το ίδιο πρόσωπο (είτε λόγω αναπλήρωσης Προϊσταμένου που απουσιάζει, είτε λόγω ανάθεσης νέας θέσης ευθύνης, ενώ παράλληλα διατηρεί υπό την ευθύνη του και την προηγούμενη Υπηρεσιακή Λειτουργία), τότε ο Προϊστάμενος που ασκεί τα παράλληλα καθήκοντα (ανώτερα) είναι Αξιολογητής για το προσωπικό δικαιοδοσίας του στη θέση των κυρίων καθηκόντων του και Εποπτεύων είναι ο Προϊστάμενος του υπερκειμένου επιπέδου διοίκησης. Για το υπόλοιπο Προσωπικό που δεν ανήκει στη θέση των κυρίων καθηκόντων του ο Προϊστάμενος που ασκεί τα παράλληλα καθήκοντα είναι Εποπτεύων.
Δ. Στην περίπτωση που ο Αξιολογούμενος μετατεθεί ή αποσπαστεί εντός του τελευταίου τριμήνου της περιόδου αξιολόγησης, η Αξιολόγηση διενεργείται εντός τριών (3) ημερών πριν τη μετακίνησή του. Αντίγραφο της Έκθεσης διαβιβάζεται μαζί με το ατομικό δελτίο του Αξιολογουμένου στη νέα του Υπηρεσιακή Λειτουργία. Ο Εποπτεύων διαβιβάζει την Έκθεση Αξιολόγησης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 7 της παρούσης.
Ε. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος αποσπάται έχοντας συμπληρώσει τρεις (3) μήνες υπηρεσίας εντός του έτους αξιολόγησης, αξιολογείται πριν τη μετακίνησή του κατά τα προβλεπόμενα.
Εάν ο Αξιολογούμενος αποσπαστεί χωρίς να έχει συμπληρώσει τρεις (3) μήνες εργασίας εντός του έτους αξιολόγησης, τότε:
I. Εφόσον έχει αποσπαστεί σε εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ αξιολογείται από την Υπηρεσία στην οποία αποσπάστηκε σύμφωνα με τα εκεί ισχύοντα. Αντίγραφο της Έκθεσης Αξιολόγησής του διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
II. Εάν έχει αποσπαστεί εκτός Ομίλου ΟΤΕ, δεν αξιολογείται.
Ζ. Στην περίπτωση που ο Αξιολογούμενος πρόκειται να απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, π.χ. λόγω στράτευσης, αδείας τοκετού, εκπαίδευσης, αργίας κ.λπ., τότε, εφόσον έχει συμπληρώσει τρεις (3) μήνες εντός του έτους αξιολόγησης στην Υπηρεσιακή Λειτουργία, αξιολογείται μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών πριν από την ημερομηνία αναχώρησής του.
Η. Δεν αξιολογείται ο εργαζόμενος που δεν παρέχει τις υπηρεσίες του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών εντός της περιόδου αξιολόγησης.
Θ. Στην περίπτωση συμμετοχής του Αξιολογουμένου σε ομάδα Έργου με αποκλειστική απασχόληση, η αξιολόγησή του διενεργείται από το Διευθυντή του Έργου, με την προϋπόθεση ότι ο Αξιολογούμενος μετείχε στο Έργο, τους τρεις (3), τουλάχιστον, τελευταίους μήνες του έτους αξιολόγησης.
11. Επιβράβευση

Επιβράβευση ορίζεται η έκτακτη αμοιβή που δύναται να παρέχεται οικειοθελώς από τη Διοίκηση της Εταιρείας προς το Ανθρώπινο Δυναμικό, στις περιπτώσεις επίτευξης των συμφωνημένων στόχων. Το ύψος της ανωτέρω έκτακτης αμοιβής, καθώς και η χρονική στιγμή διάθεσής της, προσδιορίζονται από τη Διοίκηση και εξαρτώνται από τη συνολική πορεία, τα αποτελέσματα και την πολιτική της Εταιρείας.
Η έκτακτη αμοιβή προς το Ανθρώπινο Δυναμικό αποσκοπεί στην αναγνώριση του έργου και της συμβολής του στους εταιρικούς στόχους, καθώς και στην παρακίνησή του για τη βελτίωση της απόδοσής του.
Οι προϋποθέσεις και οι κανόνες που διέπουν το Σύστημα Επιβράβευσης, καθώς και ο τρόπος κατανομής της, περιγράφονται στο κεφ. 4 της Β.Ε. 4/30/30-11-2006.
12. Υλοποίηση του Συστήματος

Το Σύστημα Αξιολόγησης του Προσωπικού το οποίο δεν κατέχει θέση ευθύνης υλοποιείται με ευθύνη των Προϊσταμένων των Κεντρικών και Περιφερειακών Διευθύνσεων και ανεξαρτήτων Υποδιευθύνσεων.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρησης και την ερμηνεία της παρούσης Βασικής Εγκυκλίου είναι ο Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού.

Της παρούσης να λάβει γνώση, με μέριμνα των Προϊσταμένων, όλο το Προσωπικό με υπογραφή.

ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Β.Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 & 2
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ Ε, Τ, Δ & Ο
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Υ
 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΩΝ Ε, Τ, Δ & Ο
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με την παρούσα Β.Ε. καθιερώνονται δύο (2) Υποδείγματα Εκθέσεων Αξιολόγησης, σύμφωνα με το έργο των κλάδων στους οποίους απασχολείται το Προσωπικό που δεν κατέχει θέση ευθύνης:
Υπόδειγμα 1: Έκθεση Αξιολόγησης Προσωπικού που απασχολείται στο έργο των κλάδων Ε, Τ, Δ και Ο. Με βάση αυτό το Υπόδειγμα αξιολογούνται και οι Ιατροί της Εταιρείας.
Υπόδειγμα 2: Έκθεση Αξιολόγησης Προσωπικού που απασχολείται στο έργο του κλάδου Υ.

Κάθε Υπόδειγμα Αξιολόγησης αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες:


Σελίδα 1

Αναγράφονται τα στοιχεία του Αξιολογουμένου, του Αξιολογητή, του Εποπτεύοντος καθώς και του υπευθύνου για τη μηχανογραφική εισαγωγή των στοιχείων της Έκθεσης Αξιολόγησης στο πληροφοριακό σύστημα. Επίσης, αναγράφεται το έτος αξιολόγησης, η ημερομηνία διεξαγωγής της και ο Συνολικός Βαθμός Αξιολόγησης με το χαρακτηρισμό κατάταξης του Αξιολογουμένου.


Σελίδα 2

Περιλαμβάνει το έντυπο αξιολόγησης των Ικανοτήτων οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κλάδο. Οι Συντελεστές Βαρύτητας αποτυπώνουν τη σπουδαιότητα κάθε Ικανότητας. Στις Ικανότητες που αναφέρονται στο Προσωπικό κλάδου Υ δεν ορίζονται Συντελεστές Βαρύτητας.

Για την αξιολόγηση των Ικανοτήτων χρησιμοποιείται η εξής κλίμακα:

α) Από 0 μέχρι και 45 : ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ
β) Άνω του 45 μέχρι και 60 : ΜΕΤΡΙΟΣ
γ) Άνω του 60 μέχρι και 75 : ΚΑΛΟΣ
δ) Άνω του 75 μέχρι και 90 : ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ
ε) Άνω του 90 μέχρι και 100 : ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ

Ο Αξιολογητής έχει τη δυνατότητα να αποτυπώσει στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» εξέχουσες Ικανότητες του Αξιολογουμένου προκειμένου να τις γνωστοποιήσει στην Επιχείρηση.

Ο Αξιολογητής συμπληρώνει ένα βαθμό για κάθε Ικανότητα. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης των Ικανοτήτων προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του βαθμού σε κάθε Ικανότητα επί το Συντελεστή Βαρύτητάς της, διαιρούμενο με το άθροισμα των Συντελεστών Βαρύτητας (100).

Για το Προσωπικό κλάδου Υ, ο τελικός βαθμός αξιολόγησης προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους βαθμών αξιολόγησης διαιρούμενο με το πλήθος των Ικανοτήτων (τέσσερις-4).

Σημειώνεται ότι η βαθμίδα «ΚΑΛΟΣ» αποτελεί τη μέση βαθμίδα αξιολόγησης στο Σύστημα Αξιολόγησης.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Αξιολογούμενος βαθμολογηθεί με βαθμό κάτω του 45 ή άνω του 95, σε οποιαδήποτε Ικανότητα, ο Αξιολογητής πρέπει εγγράφως να αιτιολογήσει τους λόγους μιας τέτοιας βαθμολόγησης στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ – ΑΞΙΟΛΟ-ΓΟΥΜΕΝΟΥ».


Σελίδα 3

Περιλαμβάνει το έντυπο αξιολόγησης της Απόδοσης της οποίας τα κριτήρια είναι κοινά για όλους τους κλάδους.

Η κλίμακα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται είναι η ίδια με την κλίμακα αξιολόγησης των Ικανοτήτων.

Ο Αξιολογητής έχει τη δυνατότητα να αποτυπώσει τις υψηλές αποδόσεις του Αξιολογουμένου στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ», προκειμένου να τις γνωστοποιήσει στην Εταιρεία.

Ο Αξιολογητής συμπληρώνει ένα βαθμό για κάθε κριτήριο αξιολόγησης της Απόδοσης. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της Απόδοσης προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών αξιολόγησης σε κάθε κριτήριο διαιρούμενο με το πλήθος των κριτηρίων (τέσσερα-4).

Η βαθμίδα «ΚΑΛΟΣ», όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί τη μέση βαθμίδα αξιολόγησης. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Αξιολογούμενος βαθμολογηθεί με βαθμό κάτω του 45 ή άνω του 95, σε οποιοδήποτε κριτήριο Απόδοσης, ο Αξιολογητής πρέπει εγγράφως να αιτιολογήσει τους λόγους μιας τέτοιας βαθμολόγησης.

Η τρίτη σελίδα κάθε Υποδείγματος περιλαμβάνει, επίσης, τον πίνακα υπολογισμού του Συνολικού Βαθμού Αξιολόγησης, ο οποίος προκύπτει από το ημιάθροισμα του τελικού βαθμού αξιολόγησης των Ικανοτήτων και του τελικού βαθμού αξιολόγησης της Απόδοσης.

Το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Σύστημα Αξιολόγησης υπολογίζει αυτομάτως τις βαθμολογίες και το χαρακτηρισμό κατάταξης.


Σελίδα 4

Περιλαμβάνει τα πεδία που αναφέρονται στο πρόγραμμα δράσης το οποίο συμφωνείται μεταξύ Αξιολογουμένου και Αξιολογητή και έχει στόχο την ανάπτυξη του Αξιολογουμένου. Συγκεκριμένα:

Στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» καταγράφονται οι όποιες παρατηρήσεις του Αξιολογητή και του Αξιολογουμένου σχετικά με τις εξαιρετικές Ικανότητες ή υψηλές αποδόσεις του εργαζομένου ή η τεκμηρίωση τυχόν ενστάσεων και, γενικότερα, όποια σχόλια κρίνεται ότι είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν στην Εταιρεία.

Στο πεδίο «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» καταγράφονται οι προτάσεις του Αξιολογητή για την ανάπτυξη του εργαζομένου σε όποια στοιχεία θεωρεί ότι χρειάζεται ενίσχυση ή κατάρτιση (π.χ. ενημέρωση σε κάποιο αντικείμενο της Υπηρεσίας, εκπαίδευση, κ.λπ.), τον τρόπο και την καταλληλότερη χρονική περίοδο υλοποίησής τους.
Στο πεδίο «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» ο Αξιολογητής σημειώνει κατά πόσο επιθυμεί ή όχι την παραμονή του Αξιολογουμένου στη θέση, ανάλογα με το αν αυτός ανταποκρίνεται ή όχι στις απαιτήσεις της. Σε περίπτωση πρότασης απομάκρυνσης από τη θέση, ο Αξιολογητής προτείνει ποια θέση κρίνει ως την πλέον κατάλληλη για τον Αξιολογούμενο. Η αναλυτική τεκμηρίωση της πρότασης για απομάκρυνση του Αξιολογουμένου καταγράφεται στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ – ΑΞΙΟ-ΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ». Στο ίδιο πεδίο, ο Αξιολογητής έχει τη δυνατότητα να προτείνει την άμεση προαγωγή του Αξιολογουμένου τεκμηριώνοντας την άποψή του.

Σημειώνεται ότι και στις τέσσερις (4) σελίδες του Υποδείγματος Αξιολόγησης παρέχεται η δυνατότητα στον Αξιολογούμενο να γνωστοποιήσει την ένστασή του υπογράφοντας στο πεδίο «ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ», όταν θεωρεί ότι η αξιολόγησή του δεν απεικονίζει την πραγματικότητα.

 

blogger templates | Make Money Online