Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2007

Ν. 3174/2003

ΝΟΜΟΣ 3174/2003 ΦΕΚ Α/205/28.8.2003

Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:Άρθρο 1Παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου επιτρέπεται να καταρτίζουν προγραμματικές συμβάσεις με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Οι συμβάσεις έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο για την εφαρμογή αντίστοιχων δράσεων πανελλαδικής ή τοπικής εμβέλειας.2. Οι προγραμματικές συμβάσεις αποσκοπούν στη συμπληρωματική κάλυψη αναγκών εξυπηρέτησης των πολιτών και για την εκτέλεση τους τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο χρησιμοποιούν προσωπικό που ανήκει στις κατηγορίες που ορίζονται στο άρθρο 4. Για το σκοπό αυτόν οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καταρτίζουν επιχειρησιακά σχέδια παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα που εγκρίνονται από τις επιτροπές που προβλέπονται στο άρθρο 5.3. Στις προγραμματικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται, ιδίως, τα εξής στοιχεία:

α) Η συγκεκριμένη δράση και η διάρκεια της.

β) Ο αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθούν.

γ) Οι πόροι χρηματοδότησης της δράσης.

δ) Η εποπτεία και ο έλεγχος της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ε) Τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων και οι ρήτρες που διασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών.

Άρθρο 2Σύμβαση μερικής απασχόλησης1. Η πρόσληψη προσωπικού από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης. Η πρόσληψη γίνεται κατά ειδικότητα και τόπο με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4.2. Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης μερικής απασχόλησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Νέα σύμβαση με τον ίδιο απασχολούμενο μπορεί να καταρτιστεί μετά την πάροδο δύο (2) μηνών τουλάχιστον από τη λήξη της προηγούμενης. Ο χρόνος εργασίας για κάθε συμβασιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως.3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται για τους κατά τα ανωτέρω μερικώς απασχολουμένους οι γενικότερες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 3Δράσεις κοινωνικού χαρακτήραΩς δράσεις, για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, θεωρούνται εκείνες που αναφέρονται, ιδίως, στην κατ' οίκον κοινωνική μέριμνα και φροντίδα, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, στην οδική ασφάλεια των μαθητών, στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας, στη μαζική άθληση, στην αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών αναγκών, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών, καθώς και σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 4Υποψήφιοι - Διαδικασία πρόσληψης1. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 επιλέγουν τα πρόσωπα που θα απασχολήσουν για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και τα οποία προέρχονται από τις πιο κάτω κοινωνικές ομάδες ως εξής:

α) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %).

Εάν μεταξύ των ανέργων περιλαμβάνονται πρόσωπα που είναι άνεργοι περισσότερο από δώδεκα (12) συνεχείς μήνες, αυτοί καταλαμβάνουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) της ομάδας αυτής.

β) Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στη τελευταία πενταετία πριν από τη συνταξιοδότηση τους, σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25 %).

γ) Νέοι μέχρι 30 ετών, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

δ) Μητέρες τέκνων έως 12 ετών, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

ε) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις προτεραιότητα στην επιλογή έχουν άτομα που καθίστανται άνεργα συνεπεία ομαδικών απολύσεων κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Στις περιπτώσεις α', β' και γ' το ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) καλύπτεται από γυναίκες, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων.2. Όσοι έχουν απασχοληθεί για χρόνο μεγαλύτερο του έτους σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, αντίστοιχα προς εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 3 επιλέγονται σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50 %) του συνόλου των προσλαμβανομένων σε κάθε κατηγορία.

Εάν δεν συμπληρώνεται το ποσοστό που προβλέπεται για καθεμία από τις κοινωνικές ομάδες της προηγούμενης παραγράφου, προσαυξάνεται αντιστοίχως το ποσοστό της επόμενης.3. Σε καθεμία από τις κοινωνικές ομάδες της παρ. 1 ορίζεται βασικό κριτήριο επιλογής ως ακολούθως:

α. Για την πρώτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη χρονική διάρκεια εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.

β. Για τη δεύτερη και τρίτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τη μεγαλύτερη ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης.

γ. Για την τέταρτη ομάδα προτιμώνται μητέρες με το μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

δ. Για την πέμπτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας το οποίο πάντως να επιτρέπει στον υποψήφιο να ασκεί τα καθήκοντα της ειδικότητας για την οποία προσλαμβάνεται.4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιτρέπεται να μεταβάλλονται τα ποσοστά που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της δράσης. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την πρόσληψη των ως άνω προσλαμβανομένων, μη προβλεπόμενη ρητά από τις διατάξεις του παρόντος. Η μεταβολή των ποσοστών δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) εκείνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής μεταξύ ενδιαφερομένων της ίδιας κατηγορίας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Ν. 2190/ 1994 (ΦΕΚ 28 Α'). Μεταξύ των ειδικότερων κριτηρίων επιλογής περιλαμβάνεται και η ιδιότητα του πολυτέκνου.

Άρθρο 5Επιτροπή παρακολούθησης - κατανομής πόρων1. Συνιστάται τριμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν από τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ο οποίος ορίζει και τον πρόεδρο της. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 1, την κατανομή και διάθεση των αναγκαίων πόρων, την παρακολούθηση της εφαρμογής και την τήρηση των όρων των επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας.2. Για δράσεις παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, αποκλειστικώς, σε τοπικό επίπεδο, οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τον Διευθυντή του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και τον Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας του οικείου νομού.

Άρθρο 6Γνωμοδοτικό Συμβούλιο1. Συνιστάται πενταμελές Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Υπηρεσιών Κοινωνικού Χαρακτήρα που αποτελείται από:

α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτές, κατά σειρά, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

β) Έναν εκπρόσωπο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

γ) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

δ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος.

ε) Έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Το συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι εκπρόσωποι που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', γ', δ' και ε' ορίζονται από τους φορείς που εκπροσωπούν.

2. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για το σχεδιασμό των δράσεων παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, και για κάθε άλλο σχετικό θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη του από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία του συμβουλίου, η γραμματειακή του υποστήριξη, το ύψος της αμοιβής των μελών του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 7Χρηματοδότηση1. Η χρηματοδότηση για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προέρχεται ιδίως από:

α) Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή άλλη πηγή.

β) Προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Τον προϋπολογισμό των φορέων που καταρτίζουν προγραμματικές συμβάσεις.2. Οι πιο πάνω χρηματοδοτήσεις περιλαμβάνονται σε αυτοτελείς κωδικούς αριθμούς που εντάσσονται στον προϋπολογισμό κάθε φορέα, που είναι αρμόδιος για την ανάθεση εφαρμογής της οικείας δράσης.

Άρθρο 8Ρυθμίσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες

Για άτομα με αναπηρίες τα οποία είτε προσλαμβάνονται από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, είτε έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις εργασίας με βάση το πρόγραμμα επιχορήγησης Νέων Θέσεων Εργασίας Ατόμων με Αναπηρίες, δεν απαιτείται, κατ' εξαίρεση, να είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998.

Άρθρο 91. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δύναται να παρατείνεται η οριζόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 27381 1999 ημερομηνία λήξης των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.2. Η παρ. 4 εδάφιο τρίτο του άρθρου 2 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ/296/Τεύχος Α'/4.12.2002) τροποποιείται ως εξής:«Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η διαδικασία, ο τύπος και ο τρόπος υποβολής των σχετικών δηλώσεων, η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.»3. Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του οικείου οργάνου, επιτρέπεται η απόσπαση μόνιμων υπαλλήλων, καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Υπουργείων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού κατά το διάστημα της κύησης, της λοχείας και της γαλουχίας, σε υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορφής, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, μόνο στην περίπτωση που ο χώρος εργασίας είναι επικίνδυνος για την υγεία των προαναφερόμενων κατηγοριών υπαλλήλων και δεν είναι εφικτή η μετακίνηση τους εντός της ίδιας υπηρεσίας ή η ανάθεση διαφορετικών καθηκόντων σε αυτές. Η έδρα των υπηρεσιών, στις οποίες θα αποσπασθούν, δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από δέκα (10) χιλιόμετρα από την έδρα του φορέα όπου ανήκουν οργανικά οι υπάλληλοι.4.α. Μέχρι την πρόσληψη Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11 Α'/1996), οι Ελεγκτές - Ιατροί του άρθρου 60 του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α'/11.4.1991), καθώς και οι Μηχανικοί του Δημοσίου, στο πλαίσιο της χωρικής τους αρμοδιότητας, προβαίνουν στη γραπτή εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων των χώρων εργασίας για τις υπαλλήλους, κατά τη διάρκεια της κύησης, της λοχείας και της γαλουχίας, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του Π.Δ. 176/ 1997 (ΦΕΚ 150 Α/15.7.1997).

β. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται πρόσθετη αποζημίωση για τους Ελεγκτές - Ιατρούς και Μηχανικούς.5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α') μετά τη φράση «11. Καταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού....» προστίθεται η φράση «τακτικού προσωπικού».6. Όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών.

Άρθρο 10

Η θητεία της Επιτροπής Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. που έληξε την 15.5.2003 παρατείνεται για εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της.

Άρθρο 11

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

blogger templates | Make Money Online