Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Οι ερωτήσεις που κατάθεσε η Αγωνιστική Συνεργασία στο πλαίσιο της διαβούλευσης

Οι ερωτήσεις που κατάθεσε η Αγωνιστική Συνεργασία στο πλαίσιο της διαβούλευσης

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η Αγωνιστική Συνεργασία κατάθεσε προς το προεδρείο της ΟΜΕ και προς τη διαπραγματευτική ομάδα, τις ερωτήσεις στις οποίες ζητάμε να μας απαντήσει εγγράφως η διοίκηση του Ομίλου. Τις παραθέτουμε προς ενημέρωση, αλλά και προκειμένου να εμπλουτιστούν τόσο από τις παρατάξεις όσο και από το σύνολο των εργαζομένων:

1.    Ποιο θα είναι το ακριβές υπαλληλικό, εργασιακό, μισθολογικό καθεστώς των εργαζομένων που επιθυμείτε να μετακινήσετε.

2.    Έχετε κάνει οικονομοτεχνικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας; Αν ναι παρακαλούμε να μας τις δώσετε.

3.    Θα «εφοδιάσετε» τις τρεις θυγατρικές με επιπλέον κεφάλαια κίνησης ή με κάποια στοιχεία ενεργητικού κλπ; Αν ναι, ποια είναι αυτά;

4.    Ποιος είναι ο μέσο όρος ηλικίας και μέσο όρος του μισθού των εργαζομένων που θα μετακινηθούν και ποιος ο ακριβής αριθμός τους;

5.    Ποιος είναι ο μέσο όρος ηλικίας και μέσο όρος του μισθού των 1.700 (σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία) εργαζομένων στην E-Value που υπηρετούν εκεί τη χρονική περίοδο πριν τη μεταφορά;

6.    Με ποιο ακριβώς νομικό καθεστώς θα γίνει η μεταφορά τους στις θυγατρικές (π.χ. μεταβίβαση λειτουργίας τμήματος επιχείρησης);

7.    Θα συνοδεύονται οι εν λόγω εργαζόμενοι από παροχές όπως Ταμείο Νεότητας, Ταμείο Αλληλοβοήθειας, Συμπληρωματική Ασφάλιση Υγείας (π.χ. Metlife), συνταξιοδοτικό Cosmote ή άλλες και γιατί; Αν όχι, τεκμηριώστε γιατί δεν θα είναι βλαπτική μεταβολή για τους μεταφερόμενους εργαζομένους οι οποίοι όταν είχαν συνάψει σύμβασης εργασίας με τον ΟΤΕ ή την Cosmote είχαν κατά νου κάποια ή κάποιες από αυτές τις παροχές.

8.    Οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται και επιθυμούν για τους δικούς τους λόγους να διατηρήσουν το Ταμείο Ασφάλισής τους θα μπορούν; Γιατί;

9.    Υπάρχουν εταιρικές αποφάσεις για το «μετασχηματισμό» αυτό; Αν ναι παρακαλούμε να μας τις δώσετε.

10. Ο μεταβιβάζων ή διάδοχος προτίθεται να λάβει μέτρα αλλαγής του καθεστώτος των εργαζομένων; Αν ναι, ποια είναι αυτά;

11. Θα υπάρχουν αρνητικές οικονομικές ή άλλες συνέπειες στους εργαζόμενους από τη μεταβίβαση; Αν ναι ποιες θα είναι αυτές;

12. Για τη μεταφορά θα χρειαστεί αίτηση ή υπογραφή του εργαζόμενου; Για ποιο λόγο;

13. Σε περίπτωση μη απορρόφησης του 100% της επιχειρησιακής λειτουργίας ή τμήματος η επιλογή των εργαζομένων θα γίνει από την διοίκηση ή θα ληφθούν υπόψη οι προτιμήσεις / ανάγκες των εργαζομένων;

14. Η προϋπηρεσία, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η ιεραρχία, ο μισθός, οι παροχές και πάσης φύσεως αμοιβές (π.χ. λόγω ιεραρχίας) θα διατηρηθούν στους εργαζόμενους που προτίθεστε να μεταφέρετε;

15. Η ΣΣΕ θα καταλαμβάνει τους εργαζόμενους που θα μεταφερθούν αυτόματα; Σε περίπτωση υπογραφής νέας ΣΣΕ στη μητρική θα καταλαμβάνει και αυτούς τους εργαζόμενους;

16. Οι θυγατρικές στις οποίες προτίθεστε να μεταφέρετε τους εργαζόμενους θα είναι ξεχωριστές επιχειρήσεις από τη μητρική ή εκμεταλλεύσεις μιας ενιαίας επιχείρησης;

17. Η μεταφορά των εργαζομένων θα έχει βραχυχρόνιες ή μακροχρόνιες συνέπειες: α) στη σύνταξη, β) στο εφάπαξ, γ) στο επικουρικό, δ)στην ποιότητα της ασφάλισής τους;

18. Σε περίπτωση χρεοκοπίας/κλεισίματος κάποια από αυτές τις θυγατρικές τι θα συμβεί με τους εργαζόμενους; Θα επιστρέψουν στη μητρική;

19. Σε περίπτωση πώλησης κάποιας από αυτές τις θυγατρικές (π.χ. εκτός Ομίλου ΟΤΕ) τι θα συμβεί με τους εργαζόμενους που μεταφέρετε; Αν επιθυμούν θα μπορούν να παραμείνουν στον ΟΤΕ;

20. Σε περίπτωση οικονομικών δυσχερειών των θυγατρικών αυτών οι εργαζόμενοι, θα μπορούν οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στη μητρική, ή, θα πρέπει να αποδεχθούν μείωση μισθών ή και απολύσεις;

21. Οι εθελούσιες που θα βγάζει εφεξής ο ΟΤΕ θα καλύπτουν τους εργαζόμενους που θα μεταφερθούν ή υπάρχει κάποια άλλη πρόβλεψη για αυτούς;

22. Οι εργαζόμενοι της E-value στα καταστήματα θα μεταφερθούν με το ίδιο νομικό καθεστώς με τους υπόλοιπους εργαζόμενους; Αν όχι με ποιο;

23. Από ποιες υπηρεσιακές μονάδες θα μεταφερθούν οι εργαζόμενοι προς την E-value και πόσοι εργαζόμενοι από την κάθε υπηρεσιακή μονάδα; Έχουν γίνει μετακινήσεις κάποιων από αυτούς τους εργαζομένους τους τελευταίους μήνες και αν ναι γιατί; Θα μετακινηθούν αποκλειστικά εργαζόμενοι που κάνουν έργο τηλεφωνικού κέντρου;

24. Με βάση τις προτάσεις των νομικών σας συμβούλων στον ΟΜΕΔ προ διετίας, η E-Value είναι μια εταιρία με χαμηλά περιθώρια κέρδους (4% τότε) που δεν μπορεί να έχει υψηλόμισθους εργαζόμενους, ούτε να υπογράφει συλλογική σύμβαση εργασίας. Σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα, η E-Value έχει αυτή την περίοδο 1.700 χαμηλόμισθους εργαζόμενους κι εσείς μεταφέρετε 650 υψηλόμισθους εργαζόμενους. Αυτό πιστεύετε ότι δεν θα έχει αυτονόητη αρνητική επίδραση στη μελλοντική βιωσιμότητα της E-Value; Δεν θα δημιουργηθούν πιέσεις προς τους 650 εργαζόμενους που θα μεταφέρετε ώστε να μειωθούν οι μισθοί τους και οι κάθε είδους παροχές τους;

25. Ποιος είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας αξιολόγησης των εργαζομένων που επιθυμείτε να μεταφέρετε α) στην E-Value β) στη Γερμανός γ) στην Cosmote τεχνικές υπηρεσίες και ποιος είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας αξιολόγησης των εργαζομένων που παραμένουν στη μητρική;

26. Υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΓΚΠ) του ΟΤΕ και του ΓΚΠ των τριών θυγατρικών ή οι ΓΚΠ είναι εναρμονισμένοι; Αν υπάρχουν διαφορές, ποιες είναι αυτές ανά περίπτωση;

 

blogger templates | Make Money Online